YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 10 trang 36 SGK Tin học 11

Giải bài 10 tr 36 sách GK Tin học lớp 11

Lập trình tính và đưa ra màn hình vận tốc v khi chạm đất của một vật rơi từ độ cao h, biết rằng \(v=\sqrt{2gh},\) trong đó g là gia tốc rơi tự do và g = 9,8m/s2. Độ cao h(m) được nhập vào từ bàn phím.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Chương trình tính và đưa ra màn hình vận tốc v:

Program tinh_van_toc;

Uses crt,

Const g = 9.8;

Var v,h: real

Begin

Write('Nhap vao do cao h= ');

readln(h);

V:=sqrt(2*g*h);

write ('Van toc khi cham dat la V = ' , V: 10 : 2 ' , in/ s' )

readln

End.

Khi chạy chương trình:

  • nếu h = 0.45 m thì vận tốc khi chạm đất V = 2.97m/s
  • nếu h = 1 m thì vận tốc khi chạm đất V = 4.4m/s
  • nếu h = 1.5 m thì vận tốc khi chạm đất V= 5.42m/s
  • nếu h = 2 m thì vận tốc khi chạm đất V =  6.26m/s
  • nếu h = 3 m thì vận tốc khi chạm đất V =  7.67m/s;

Kết quả chương trình như hình dưới đây:

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 36 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF