YOMEDIA
ZUNIA12

Tiếng Anh 8 mới Unit 7 A Closer Look 1 - Tổng hợp lý thuyết và bài tập 1


Để giúp các em bổ sung vốn từ và phát âm các từ vựng có đuôi -al và -ic, mời các em tham khảo bài học Unit 7 "Pollution" Tiếng Anh lớp 8 mới phần A Closer Look 1.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 7 lớp 8 A Closer Look 1

Complete the table with appropriate verbs, nouns, and adjectives. (Hoàn thành bảng vời động từ thích hợp, danh từ và tính từ thích hợp.)

Guide to answer

(1) poison

(2) contaminate

(3) pollutant

(4) polluted

(5) death

(6) damaged

1.2. Task 2 Unit 7 lớp 8 A Closer Look 1

Complete the sentences with the words from the table in 1.1. You do not need to use all the words. The first letter of each word has been provided. (Hoàn thành các câu với những từ trong bảng từ phần 1.1. Em không cần sử dụng tất cả các từ. Chữ cái đầu tiên của mỗi từ được cung cấp.)

Guide to answer

1. poisonous

2. pollutants

3. dead

4. contaminated

5. damage

6. pollute

Tạm dịch:

1. Chất thải hóa chất độc hại được thải ra sông.

2. Bạn có biết chất gây ô nhiễm nào gây nên ô nhiễn không khí không?

3. Cá chết nổi trên nước.

4. Đừng uống nước đó. Nó bị nhiễm độc rồi.

5. Mưa axit đã gây nên sự nguy hại cho cây trong khu vực này.

6. Nếu chúng ta làm ô nhiễm không khí, ngày càng có nhiều người gặp vấn đề về hô hấp.

1.3. Task 3 Unit 7 lớp 8 A Closer Look 1

a. Decide which sentence in each pair of sentences is a cause and which is an effect. Write C for cause) or E (for effect) next to each sentence. (Quyết định câu nào trong mỗi cặp câu là nguyên nhân và cái nào là hậu quả. Viết C (nguyên nhân) hoặc E (hậu quả) cho mỗi câu.)

Guide to answer

1. People throw litter on the ground.(Người ta ném rác trên đất.) (C)

Many animals eat the litter and become sick. (Nhiều động vật ăn rác và bị bệnh.) (E)

2. Ships spill oil in oceans and rivers. (Những con tàu chảy dầu ra đại dương và sông.) (C)

Many aquatic animals and plants die. (Nhiều động vật dưới nước và cây'“bị chết.) (E)

3. Household dump waste into the river. (Những hộ gia đình thải rác ra sông.) (C)

It is polluted. (Sông bị ô nhiễm.) (E)

4. Their children have birth effects. (Giảm tỉ lệ sinh con.) (E)

The parents were exposed to radiation. (Ba mẹ bị nhiễm phóng xạ.) (C)

5. We can’t see the stars at night. (Chúng ta không thể thấy những ngôi sao vào ban đêm.) (E)

There is too much light pollution. (Có quá nhiều ô nhiễm ánh sáng.) (C)

b. Combine the sentences in each pair into a new sentence that shows a cause/ effect relationship. Use the cause or effect signal word or phrase given in brackets. You will have to add, delete, or change words in most sentences. (Kết hợp các câu trong mỗi cặp thành một câu mới thể hiện nguyên nhân/ kết quả. Sử dụng từ chỉ nguyên nhân/ kết quả được cho trong ngoặc đơn. Em sẽ phải thêm, bỏ hoặc thay đổi những từ trong hầu hết các câu.)

Guide to answer

1. Because people throw litter on the ground, many animals eat it and become sick.

(Bởi vì mọi người vứt rác trên mặt đất, nhiều loài động vật ăn nó và trở nên bệnh.)

2. Oil spills from ships in oceans and rivers lead to the death of many aquatic animals and plants.

(Sự cố tràn dầu từ tàu trên đại dương và những con sông dẫn đến cái chết của nhiều loài động vật thủy sinh và thực vật.)

3. Households dump waste into the river so it is polluted.

(Các hộ gia đình đổ chất thải xuống sông nên nó bị ô nhiễm.)

4. Since the parents were exposed to radiation, their children have birth defects.

(Kể từ khi cha mẹ đã tiếp xúc với bức xạ, con cái của họ có khuyết tật bẩm sinh.)

5. We can’t see the stars at night due to the light pollution.

(Chúng tôi không thể nhìn thấy các ngôi sao vào ban đêm do tình trạng ô nhiễm ánh sáng.)

1.4. Task 4 Unit 7 lớp 8 A Closer Look 1

Work in groups. Look at the pairs of pictures. Give as many sentences as possible to show cause/ effect relationships. (Làm theo nhóm. Nhìn vào những cặp hình. Đưa ra nhiều câu để thể hiện nguyên nhân/ kết quả.)

Guide to answer

1. People cough because they breathe in the fumes from cars.

(Người ta ho vì họ hít thở khói từ xe hơi.)

2. The soil is polluted, so plants can’t grow.

(Đất bị ô nhiễm, vì vậy cây không thể lớn được.)

3. We won’t have fresh water to drink because of water pollution.

(Chúng ta sẽ không có nước sạch để uống bởi vì ồ nhiễm nước.)

4. We plant trees, so we can have fresh air. 

(Chúng ta trồng cây, vì vậy chúng ta có không khí sạch.)

1.5. Task 5 Unit 7 lớp 8 A Closer Look 1 

Listen and mark the stress in each word, then repeat it. (Nghe và đánh dấu nhấn trong mỗi từ, sau đó lặp lại nó.)

Click to listen

Guide to answer

1.6. Task 6 Unit 7 lớp 8 A Closer Look 1

Underline the words ending in -ic and circle the words ending in -al in the following sentences. Mark the stress in each word. Listen and check your answer, then repeat the sentences. (Gạch dưới những phần cuối từ -ic và khoanh tròn phần cuối từ - al trong những câu sau. Đánh dấu vào mỗi từ. Nghe và kiểm tra những câu trả lời của em, sau đó lặp lại các câu.) 

Click to listen

Guide to answer

1. According to scien'tific research, tiny species may help clean radioactive pollution.

(Theo nghiên cứu khoa học, những vật chất siêu nhỏ có thể giúp làm sạch ô nhiễm phóng xạ.)

2. Water quality has become a 'national problem.

(Chất lượng nước đã trở thành một vấn đề quốc gia.)

3. Many people have received 'medical treatment because of the disease.

(Nhiều người nhận được sự chữa trị y tế vì bị bệnh.)

4. 'Chemical waste can cause water pollution.

(Chất thải hóa học có thể gây ô nhiễm nước.)

5. The reduction in air pollution was dra'matic last year.

(Việc giảm ô nhiễm không khí rõ rệt trong năm vừa rồi.)

Bài tập trắc nghiệm A Closer Look 1 Unit 7 lớp 8 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 7 Pollution - A Closer Look 1 chương trình Tiếng Anh lớp 8 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 8 mới A Closer Look 1.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Lời kết

Qua bài học này các em cần làm bài tập đầy đủ và luyện tập cách nhấn âm âm trong các từ tận cùng là đuôi -ic và -al; đồng thời cần ghi nhớ một vài từ sau:

  • poison (n): chất độc
  • poisonous (Adj): nhiễm độc
  • contaminate (v): làm ô nhiễm
  • pollution (n): sự ô nhiễm
  • death (n): cái chết
  • damaged (adj): bị phá hủy 

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF