Unit 1 Tiếng Anh lớp 8 Bài dịch Read - My friends

Lý thuyếtTrắc nghiệm FAQ

Bài học Read Unit 1 tiếng Anh lớp 8 - My friend hướng dẫn các em kỹ năng đọc hiểu với nội dung về bạn bè thông qua bài đọc giới thiệu về nhóm bạn của một bạn học sinh.

Tóm tắt bài

1. Unit 1 Lớp 8 Read Task 1

Choose the best answer and write. (Hãy chọn và viết câu trả lời đúng nhất.)

a. Ba talks about ______ of his friends.                               b. Bao's volunteer work ________

A. three                                                                                    A. helps him make friends   

B. all                                                                                        B. causes problems at exam time

C. four                                                                                     C. does not affect his school work

D. none                                                                                    D. takes up a lot of time

c. Khai and Song ________.                                                  d. Ba's friends sometimes _____ his jokes.                  

A. like quiet places                                                                     A. answer

B. don't talk much in public                                                         B. do not listen to

C. dislike school                                                                         C. laugh at

D. enjoy sports                                                                          D. get rid of

Guide to answer

a) A

Ba talks about three off his friends.

b) C

Bao's volunteer work does not affect his school work.

c) B

Khai and Song don't talk much in public.

d) D

Ba's friends sometimes get tired of his jokes.

2. Unit 1 Lớp 8 Read Task 2

Now answer the questions. (Bây giờ em hãy trả lời câu hỏi.)

a) How does Ba feel having a lot of friends? (Ba cảm thấy như thế nào khi có nhiều bạn?)

b) Who is the most sociable? (Ai là người hòa đồng nhất?)

c) Who likes reading? (Ai thích đọc sách?)

d) What is a bad thing about Ba's jokes? (Một điều không hay về câu nói đùa của Ba là gì?)

e) Where does Bao spend his free time? (Bảo dành thời gian rảnh rỗi của mình ở đâu?)

f) Do you and your close friends have the same or different characters? (Em và bạn thân của em có cùng tính cách hay tính cách khác nhau?)

Guide to answer

a. He feels lucky enough to have a lot of friends.

b. Bao is the most sociable.

c. Khai likes reading.

d. Sometimes Ba's jokes annoy his friends.

e. He spends his free time at a local orphanage.

f. Yes, I and my close friends like quiet places.

Bài tập minh họa

Read the following passage and choose the item (a, b, c or d) that best answers each of the questions about it.

Nich Johnson live with his parents, and his sister. They live in Wembley, in north London. Nick’s mum is called Sue. She works in a supermarket. His dad is called Jim and he works in a bank. Nick’s sister is called Tracy. She is nine years old. There is also a dog in the family. His name is Fred.

1. How many people are there in Nick Johnson’s family?

a. 2                       b. 3                       c. 4                     d. 5

2. Where does Nick’s family live?

a. America              b. England            c. Scotland           d. Australia

3. Which does the word ‘his’ in line 5 refer to?

a. Nick’s mother            b. Nick’s sister                       

c. Nick’s dog                 d. Nick’s cousin

4. What’s Nick’s sister’s name?

a. Sue                     b. Jim                c. Tracy                   d. Fred

5. Which of the following is not true?

a. Nick’s family live in London.                 B. Nick’s father works in a bank

c. Nick’s mother works in a supermarket.  d. Nick’s sister is five years old.

Key

1 2 3 4 5
c b c c d

Lời kết

Như vậy các em vừa được học bài Read Unit 1 tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài và thực hành phần Trắc nghiệm Read do học247 biên soạn có bất kỳ thắc mắc gì, các em vui lòng đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp để được hỗ trợ từ cộng đồng. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

Được đề xuất cho bạn