ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 1 lớp 8 Read - Bài dịch My friends


Bài học Read Unit 1 tiếng Anh lớp 8 - My friend hướng dẫn các em kỹ năng đọc hiểu với nội dung về bạn bè thông qua bài đọc giới thiệu về nhóm bạn của một bạn học sinh.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

 

1. Unit 1 Lớp 8 Read Task 1

Choose the best answer and write. (Hãy chọn và viết câu trả lời đúng nhất.)

a. Ba talks about ______ of his friends.                               b. Bao's volunteer work ________

A. three                                                                                    A. helps him make friends   

B. all                                                                                        B. causes problems at exam time

C. four                                                                                     C. does not affect his school work

D. none                                                                                    D. takes up a lot of time

c. Khai and Song ________.                                                  d. Ba's friends sometimes _____ his jokes.                  

A. like quiet places                                                                     A. answer

B. don't talk much in public                                                         B. do not listen to

C. dislike school                                                                         C. laugh at

D. enjoy sports                                                                          D. get rid of

Guide to answer

a) A

Ba talks about three off his friends. (Ba kể về 3 người bạn của anh ấy.)

b) C

Bao's volunteer work does not affect his school work. (Công việc tình nguyện của Bảo không ảnh hưởng đến việc học ở trường của anh ấy.)

c) B

Khai and Song don't talk much in public. (Khải và Song không nói chuyện nhiều ở nơi công cộng.)

d) D

Ba's friends sometimes get tired of his jokes. (Thỉnh thoảng bạn của Ba cảm thấy mệt mỏi vì những trò đùa của anh ấy.)

2. Unit 1 Lớp 8 Read Task 2

Now answer the questions. (Bây giờ em hãy trả lời câu hỏi.)

a) How does Ba feel having a lot of friends? (Ba cảm thấy như thế nào khi có nhiều bạn?)

b) Who is the most sociable? (Ai là người hòa đồng nhất?)

c) Who likes reading? (Ai thích đọc sách?)

d) What is a bad thing about Ba's jokes? (Một điều không hay về câu nói đùa của Ba là gì?)

e) Where does Bao spend his free time? (Bảo dành thời gian rảnh rỗi của mình ở đâu?)

f) Do you and your close friends have the same or different characters? (Em và bạn thân của em có cùng tính cách hay tính cách khác nhau?)

Guide to answer

a. He feels lucky enough to have a lot of friends. (Anh ấy cảm thấy may mắn khi có nhiều bạn.)

b. Bao is the most sociable. (Bảo là người hòa đồng nhất.)

c. Khai likes reading. (Khải thích đọc sách.)

d. Sometimes Ba's jokes annoy his friends. (Thỉnh thoảng những trò đùa của Ba làm bạn bè nổi giận.)

e. He spends his free time at a local orphanage. (Anh ấy dành thời gian rảnh rỗi của mình ở những trại trẻ mồ côi.)

f. Yes, I and my close friends have the same characters. (Tôi và bạn thân thích có một vài tính cách giống nhau.)

Bài tập minh họa

 
 

Read the following passage and choose the item (a, b, c or d) that best answers each of the questions about it.

Nich Johnson live with his parents, and his sister. They live in Wembley, in north London. Nick’s mum is called Sue. She works in a supermarket. His dad is called Jim and he works in a bank. Nick’s sister is called Tracy. She is nine years old. There is also a dog in the family. His name is Fred.

1. How many people are there in Nick Johnson’s family?

a. 2                       b. 3                       c. 4                     d. 5

2. Where does Nick’s family live?

a. America              b. England            c. Scotland           d. Australia

3. Which does the word ‘his’ in line 5 refer to?

a. Nick’s mother            b. Nick’s sister                       

c. Nick’s dog                 d. Nick’s cousin

4. What’s Nick’s sister’s name?

a. Sue                     b. Jim                c. Tracy                   d. Fred

5. Which of the following is not true?

a. Nick’s family live in London.                 B. Nick’s father works in a bank

c. Nick’s mother works in a supermarket.  d. Nick’s sister is five years old.

Key

1 2 3 4 5
c b c c d

Bài tập trắc nghiệm Read Unit 1 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Read Unit 1 tiếng Anh lớp 8

 • Câu 1: Choose the word (a, b, c or d) that best fits each of the bank spaces. Dear Juan, Hello! I’m your new pen friend. My name is Halen. That’s my first name. My (1)______is Jones. I’m from Cardiff, in Wales. I’m fifteen years (2)_______ The name of my school is the Central Cardiff Comprehensive. I am in Year 8. There (3)___twenty-seven students (4)____my class.  My (5)_____singer is Justin Timberlake. Who is your favorite? This is a (6)_________of me! Best wishes, Helen 

  • A. second name
  • B. nick name
  • C. middle name
  • D. family name
 • Câu 2:

  • A. age
  • B. ages
  • C. old
  • D. ago
 • Câu 3:

  • A. is
  • B. are
  • C. was
  • D. were
 • Câu 4:

  • A. in
  • B. at
  • C. on
  • D. of

Câu 5 - Câu 11: Xem phần trắc nghiệm để thi online.

Hỏi đáp Read Unit 1 Lớp 8

 • Trong quá trình học bài và thực hành bài tập nếu có bất kỳ thắc mắc gì, các em vui lòng đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp để được hỗ trợ từ cộng đồng.

Chúc các em học tốt!

 • đọc và điền true(T) or false(F)

  in my opinion, using the conputer as your hobby can be harmful to both your health and your social life. firstly, sitting all day in front of the computer can cause health problems such as eye-tiredness and obesity. secondly, you may get irritated easily. besides, if you use she computer too much, you will not have time for our family and friends. in short, computers should only be used to for a limited time.

  1. using the computer too much can make your eyes tired 1...................

  2. using the computer too much is not good for you 2...................

  3. we still can spend a lot of time with our family and friends 3...................

  4. according to the write, we can use the computer for a long time 4. .................

  5. computers should only be used for a limited time 5......................

  Theo dõi (0)
 • Vì em hơi yếu mấy bài dạng điền từ, có anh chị nào xem qua giúp em đi.

  Read the passage then choose the best answer to complete the passage.

  Last year (1) _______ on a home stay to the United States. I lived (2) _______ the Johnsons in California. When I (3) _______ there, I went to school with my American sister, Julie. At first, speaking English (4) _______ day was hard. I was homesick. But then I started to enjoy my home stay. English was (5) _______. School (6) _______ fun. I liked (7) _______ with the Johnsons. During spring vacation, we went (8) _______ a camping trip. Now I am back home with my parents. I often write (9) _______ my American family and they write to me. Next year the Johnsons are (10) _______ to visit me.

  1. A. go B. went C. gone D. will go

  2. A. for B. at C. with D. by

  3. A. was B. be C. will be D. were

  4. A. every B. each C. a D. the

  5. A. hard B. harder C. more easy D. easier

  6. A. am B. was C. were D. will be

  7. A. live B. will live C. living D. None is correct

  8. A. on B. at C. of D. near

  9. A. to B. for C. with D. by

  10. A. go B. going C. goes D. gone

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1