Unit 1 Tiếng Anh lớp 8 Hội thoại Speak - My friends

Lý thuyết FAQ

Bài học Speak Unit 1 Lớp 8 - My friend hướng dẫn các em mô tả về ngoại hình của con người thông qua việc xây dựng đoạn hội thoại và sử dụng những tính từ gợi ý sẵn.

Tóm tắt bài

1. Unit 1 Lớp 8 Speak Task 1

Read the dialogue. (Đọc đoạn hội thoại)

Hoa: This person is short and thin. (Người này thấp và gầy)

        She has long blond hair. (Cô ấy có mái tóc dài vàng hoe)

Lan: Is this Mary? (Có phải là Mary không?)

Hoa: Yes. (Vâng)

2. Unit 1 Lớp 8 Speak Task 2

Now take turns to make similar dialogues. Use the adjectives in the table. (Bây giờ em hãy lần lượt xây dựng các hội thoại tương tự, sử dụng các tính từ cho trong bảng dưới đây.)

build hair

tall

short

fat

slim

thin

long

short

straight

curly

bald

black/dark

blond/fair

brown

Guide to answer

a)

A: This person is tall and thin. He has short black hair.

B: Is this Van?

A: Yes.

b)

A: This person is short and fat. He is bald.

B: Is this Mr. Lai?

A: Yes.

c)

A: This person is tall and slim. She has long dark hair.

B: Is this Miss Lien?

A: Yes.

d)

A: This person is tall and slim. She has curly blond hair.

B: Is this Ann?

A: Yes.

e)

A: This person is tall and thin. He has short dark hair.

B: Is this Mr. Khoi?

A: Yes.

f)

A: This person is tall and slim. She has long fair hair.

B: Is this Mary?

A: Yes.

Lời kết

Trên đây là nội dung bài hội thoại Speak Unit 1 tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài có câu hỏi nào thắc mắc, mời các em đăng nhập vào phần hỏi đáp và đặt câu hỏi để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

Được đề xuất cho bạn