Unit 1 Tiếng Anh lớp 8 Bài nghe Listen - My friends

Lý thuyết FAQ

Bài học Listen Unit 1 Lớp 8 - My friend hướng dẫn các em nghe và điền vào những đoạn hội thoại với nội dung giới thiệu và cách đáp lại giới thiệu làm quen với bạn mới.

Tóm tắt bài

Listen Unit 1 Lớp 8

  • Listen and complete the conversations. Use the expressions in the box. (Nghe và hoàn thành các hội thoại sau, dùng các cách nói cho ở trong khung.)

How do you do 

Nice to meet you

It's a pleasure to meet you

I'd like you to meet

come and meet

 

Guide to answer

(1) I'd like you to meet

(2) Nice to meet you

(3) I'd like you to meet

(4) It's a pleasure to meet you

(5) come and meet

(6) How do you do?

  • Tapescript Listening Unit 1 lớp 8

​a)

Hoa: Hello, Nam.

Nam: Morning, Hoa.

Hoa: Nam, (1) I'd like you to meet my cousin, Thu.

Nam: (2) Nice to meet you, Thu.

Thu: Nice to meet you too, Nam.

b)

Khai: Miss Lien, (3) I'd like you to meet my mother.

Miss Lien: (4) It's a pleasure to meet you, Mrs. Vi.

Mrs. Vi: The pleasure is all mine, Miss Lien.

Miss Lien: Oh, there is the principal. Please excuse me, Mrs. Vi, but I must talk to him.

Mrs. Vi: Certainly.

c)

Ba: Bao, (5) come and meet my grandmother.

Bao: Hello, ma'am.

Grandmother: Hello, young man.

Ba: Bao is my classmate, grandmother.

Grandmother: What was that?

Ba: Classmate! Bao is my classmate.

Grandmother: I see.

d)

Mr. Lam: Isn't that Lan's father, my dear?

Mrs. Linh: I'm not sure. Go and ask him.

Mr. Lam: Excuse me. Are you Mr. Thanh?

Mr. Thanh: Yes, I am.

Mr. Lam: I'm Lam, Nga's father.

Mr. Thanh: (6) How do you do?

Lời kết

Như vậy các em vừa được học Listen Unit 1 tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài có điều gì thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

Được đề xuất cho bạn