Trắc nghiệm tổng hợp Unit 9 Tiếng Anh lớp 7 - At home and away

Mời các em tham gia thực hành trực tuyến với nội dung bài tập xoay quanh chủ đề bài học Unit 9 trong chương trình tiếng Anh lớp 7. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

 • Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

  Câu 1:

  • A. are visiting
  • B. will visit
  • C. visit
  • D. visited
 • Câu 2:

  • A. goes
  • B. went
  • C. is going
  • D. going
 • Câu 3:

  • A. was
  • B. were
  • C. will be
  • D. are
 • Câu 4:

  • A. buy
  • B. will buy
  • C. bought
  • D. buying
 • Câu 5:

  • A. was
  • B. will be
  • C. shall be
  • D. is
 • Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau.

  Câu 6:

  • A. I bought a lot of souvenirs in Da Lat.
  • B. I did.
  • C. Yes, I bought.
  • D. Yes, I did.
 • Câu 7:

  • A. Yes, I went to Hue.
  • B. No, I didn’t got to Da Lat.
  • C. I went to Hue.
  • D. I went there with my mother.
 • Câu 8:

  • A. My father.
  • B. I went to the zoo with my father.
  • C. My father went.
  • D. My father did.
 • Câu 9:

  • A. On Sundays.
  • B. Next Sunday.
  • C. Last Sunday.
  • D. Every Sunday.
 • Câu 10:

  • A. She made a nice dress.
  • B. She makes a nice dress.
  • C. She is making a nice dress.
  • D. She will make a nice dress.
 • Chọn câu hỏi phù hợp cho mỗi câu trả lời sau.

  Câu 11:

  • A. Who did the Davids return to Viet Nam with?
  • B. When did the Davids return to Viet Nam?
  • C. What did the Davids return to Viet Nam for?
  • D. How did the Davids return to Viet Nam?
 • Câu 12:

  • A. Who took you to see the Cham Temple in that province?
  • B. How did you come to see the Cham Temple in that province?
  • C. Who did you come to see the Cham Temple in that province with?
  • D. When did you see the Cham Temple in that province?
 • Câu 13:

  • A. Did you meet Lan at the Dong Do cinema last night?
  • B. Why did you meet Lan at the Dong Do cinema last night?
  • C. Which Lan did you meet at the Dong Do cinema last night?
  • D. Where did you meet Lan last night?
 • Câu 14:

  • A. What did Hoa bring to you the day before yesterday?
  • B. How did Hoa bring some new stamps to you the day before yesterday?
  • C. Didn’t Hoa bring some new stamps to you the day before yesterday?
  • D. Which stamps did Hoa bring to you the day before yesterday?
 • Câu 15:

  • A. How did you learn at Le Loi school?
  • B. When did you learn at Le Loi school?
  • C. What did you learn at Le Loi school?
  • D. Who did you learn at Le Loi school with?

Được đề xuất cho bạn