Trắc nghiệm Unit 9 Tiếng Anh lớp 7 - A holiday in Nha Trang

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 9 Tiếng Anh lớp 7 phần A do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng cho những câu sau

  Câu 1:

  • A. about
  • B. on
  • C. with
  • D. for
 • Câu 2:

  • A. you went
  • B. you did go
  • C. did you went
  • D. did you go
 • Câu 3:

  • A. me
  • B. mine
  • C. I
  • D. my
 • Câu 4:

  • A. teaches
  • B. teached
  • C. taught
  • D. teaching
 • Câu 5:

  • A. in - in
  • B. in - on
  • C. to - in
  • D. to - on

Được đề xuất cho bạn