Trắc nghiệm tổng hợp Unit 8 tiếng Anh lớp 7 - Places

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm trực tuyến Unit 8 Tiếng Anh lớp 7 do HỌC247 biên soạn nhằm củng cố kiến thức bài học. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

 • Odd one out.

  Câu 1:

  • A. envelope
  • B. stamp
  • C. letter
  • D. coach
 • Câu 2:

  • A. left
  • B. right
  • C. opposite
  • D. welcome
    
 • Câu 3:

  • A. show
  • B. take
  • C. street
  • D. tell
 • Câu 4:

  • A. shoe
  • B. bakery
  • C. drugstore
  • D. restaurant
 • Câu 5:

  • A. need
  • B. want
    
  • C. could
  • D. would
    
 • Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

  Câu 6:

  • A. near
  • B. opposite
  • C. behind
  • D. in front
 • Câu 7:

  • A. cost
  • B. is
    
  • C. are
    
  • D. take
 • Câu 8:

  • A. send
  • B. to send
  • C. sending
  • D. to sending
 • Câu 9:

  Could you tell me how................. there?

  • A. get
  • B. getting
    
  • C. to get
  • D. to getting
 • Câu 10:

  • A. on
  • B. at
  • C. from
  • D. to
 • Câu 11:

  • A. often
    
  • B. far
  • C. near
  • D. All are correct
 • Câu 12:

  • A. buy
  • B. buying
  • C. to buy
  • D. to buying
 • Câu 13:

  • A. for
  • B. of
    
  • C. to
  • D. in
 • Câu 14:

  • A. Let's
  • B. Why don't we
    
  • C. Should we
  • D. b and c are correct
 • Câu 15:

  • A. opposite
  • B. right
  • C. in front of
  • D. between

Được đề xuất cho bạn


cached getListQuestionByTestID