ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 8 Tiếng Anh lớp 7 - Grammar (Ngữ pháp)

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 8 Tiếng Anh lớp 7 để củng cố kiến thức vừa học. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng

  How far is it from your house ...?

  • A. to school
  • B. until your school
  • C. into your school
  • D. to your school
  • A. get
  • B. to get
  • C. getting
  • D. to getting
   
   
  • A. It costs 200,000 dong.
  • B. It costs 200,000 dongs.
  • C. It will cost 200,000 dongs.
  • D. It is costing 200,000 dongs.
  • A. Yes, it is between the museum and the bookstore.
  • B. It is at the museum and the bookstore.
  • C. It is under the museum and the bookstore.
  • D. It is between the museum and the bookstore.
  • A. about 1 km far
  • B. is 1 km far from here
  • C. about 1 km is far from
  • D. about 1 km far from
 

 

YOMEDIA
1=>1