Trắc nghiệm Unit 8 Tiếng Anh lớp 7 - At the post office

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 8 Tiếng Anh lớp 7 Part B do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn từ, cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

  Câu 1:

  • A. Is
  • B. Are
  • C. Do
  • D. Does
 • Câu 2:

  • A. stamp
  • B. mail
  • C. change
  • D. card
 • Câu 3:

  • A. That is thirty thousand dong.
  • B. It's thirty thousands dong.
  • C. That are thirty thousand dong.
  • D. They are thirty thousands dong.
 • Câu 4:

  • A. How many
  • B. How much
  • C. How long
  • D. How far
 • Câu 5:

  • A. send
  • B. sending
  • C. to sending
  • D. to send

Được đề xuất cho bạn