Trắc nghiệm Unit 5 Tiếng Anh lớp 7 - It's time for recess

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 5 Tiếng Anh lớp 7 Part B do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

  Câu 1:

  • A. to camp
  • B. camping
  • C. camp
  • D. to camping
 • Câu 2:

  • A. on
  • B. at
  • C. in
  • D. for
 • Câu 3:

  • A. present
  • B. the moment
  • C. school
  • D. recess
 • Câu 4:

  • A. more
  • B. most
  • C. the most
  • D. the more
 • Câu 5:

  • A. exercise
  • B. game
  • C. example
  • D. sport

Được đề xuất cho bạn