ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 13 Tiếng Anh lớp 7 - Sports

Mời các em tham gia thực hành bài tập trắc nghiệm Unit 13 Tiếng Anh lớp 7 Phần A do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Choose the best answer

  You ought .... to the dentist.

  • A. to go
  • B. go
  • C. going
  • D. to going
  • A. Whats sport
  • B. What sport
  • C. What sports
  • D. Which sports
   
   
  • A. fluently
  • B. skillfully
  • C. good
  • D. carefully
  • A. game – healthy
  • B. activity - healty
  • C. activity - health
  • D. game – health
  • A. danger
  • B. dangerously
  • C. dangerous
  • D. safely
 

 

YOMEDIA
1=>1