Trắc nghiệm Unit 13 Tiếng Anh lớp 7 - Sports

Mời các em tham gia thực hành bài tập trắc nghiệm Unit 13 Tiếng Anh lớp 7 Phần A do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Choose the best answer

  Câu 1:

  • A. to go
  • B. go
  • C. going
  • D. to going
 • Câu 2:

  • A. Whats sport
  • B. What sport
  • C. What sports
  • D. Which sports
 • Câu 3:

  • A. fluently
  • B. skillfully
  • C. good
  • D. carefully
 • Câu 4:

  • A. game – healthy
  • B. activity - healty
  • C. activity - health
  • D. game – health
 • Câu 5:

  • A. danger
  • B. dangerously
  • C. dangerous
  • D. safely

Được đề xuất cho bạn