Trắc nghiệm Unit 12 Tiếng Anh lớp 7 - What shall we eat?

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 12 Tiếng Anh lớp 7 phần A do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp.

  Câu 1:

  • A. buying
  • B. to buy
  • C. buy
  • D. A & B
 • Câu 2:

  • A. either
  • B. neither
  • C. so
  • D. too
 • Câu 3:

  • A. made
  • B. heated
  • C. took
  • D. sliced
 • Câu 4:

  • A. at
  • B. in
  • C. to
  • D. from
 • Câu 5:

  • A. many
  • B. much
  • C. a lot of
  • D. little

Được đề xuất cho bạn