Trắc nghiệm Unit 12 Tiếng Anh lớp 7 - Our food

Mời các em tham gia thực hành bài tập trắc nghiệm Unit 12 Tiếng Anh lớp 7 phần B - Our food do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp.

  Câu 1:

  • A. Guideline
  • B. Moderation
  • C. Selection
  • D. Education
 • Câu 2:

  • A. the best thing
  • B. best thing
  • C. the best things
  • D. best things
 • Câu 3:

  • A. do
  • B. don't
  • C. did
  • D. didn't
 • Câu 4:

  • A. We did, either
  • B. We didn't, too
  • C. Neither did we
  • D. So did we
 • Câu 5:

  • A. for
  • B. to
  • C. with
  • D. at

Được đề xuất cho bạn


nocache getTestByLessionID