Trắc nghiệm Unit 12 Tiếng Anh lớp 7 - Grammar (Ngữ pháp)

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm bài tập Ngữ pháp Unit 12 tiếng Anh lớp 7 để củng cố kiến thức mới ôn tập. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Choose the best option to complete each of the following sentences.

  Câu 1:

  • A. either
  • B. so
  • C. neither
  • D. too
 • Câu 2:

  • A. much
  • B. many
  • C. a few
  • D. a little
 • Câu 3:

  • A. so
  • B. too
  • C. neither
  • D. either
 • Câu 4:

  • A. so
  • B. either
  • C. too
  • D. neither
 • Câu 5:

  • A. many
  • B. lots of
  • C. much
  • D. little

Được đề xuất cho bạn