Trắc nghiệm Unit 11 Tiếng Anh lớp 7 - A check-up

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 11 tiếng Anh lớp 7 Phần A do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Choose the option A, B, C or D that best fits each blank.

  Câu 1:

  • A. high
  • B. low
  • C. normal
  • D. abnormal
 • Câu 2:

  • A. rulers
  • B. scales
  • C. tables
  • D. rooms
 • Câu 3:

  • A. height
  • B. weight
  • C. speed
  • D. temperature
 • Câu 4:

  • A. measure
  • B. take
  • C. catch
  • D. disappear
 • Câu 5:

  • A. measure
  • B. medical check-up
  • C. information
  • D. check

Được đề xuất cho bạn