Trắc nghiệm Unit 10 Tiếng Anh lớp 7 - A bad toothache

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 10 tiếng Anh lớp 7 phần B do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

  Câu 1:

  • A. opportunity
  • B. occasion
  • C. appointment
  • D. activity
 • Câu 2:

  • A. after
  • B. before
  • C. in
  • D. at
 • Câu 3:

  • A. Why
  • B. How
  • C. What
  • D. When
 • Câu 4:

  • A. happen
  • B. wrong
  • C. right
  • D. matter
 • Câu 5:

  • A. but
  • B. because
  • C. when
  • D. so

Được đề xuất cho bạn