YOMEDIA
NONE

Project Unit 7 lớp 6 Television


Bài học Project - Unit 7 đưa ra các hỏi để các em phỏng vấn bạn bè của em, ghi chép các câu trả lời của họ và sau đó báo cáo kết quả cho cả lớp về tầm quan trọng của TV đối với các bạn trong lớp. Chúc các em học vui.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

How important is TV to you? (TV quan trọng với bạn như thế nào?)

Work in groups. Interview your friends, using the questions below. Take notes of their answers and then report the results to the class. (Làm việc nhóm. Phỏng vấn bạn bè của em, sử dụng các câu hỏi dưới đây. Ghi chép các câu trả lời của họ và sau đó báo cáo kết quả cho cả lớp.)

Guide to answer

Học sinh dùng các câu hỏi, phỏng vấn các bạn trong lớp.

Tạm dịch

1. Bạn làm gì trong thời gian rảnh?

A. Đi chơi.

B. Đọc sách.

C. Xem TV.

D. Ý khác:..............

2. Bạn thích lấy thông tin từ đâu hơn?

A. Từ sách.

B. Từ bạn bè.

C. Từ TV.

D. Ý khác:..............

3. Bạn xem TV bao nhiêu giờ một ngày?

A. Một giờ.

B. Hai giờ.

C. Hơn hai giờ.

D. Ý khác:..............

4. Tại sao bạn xem TV?

A. Bởi vì mình không có gì khác để làm.

B. Bởi vì bố mẹ muốn mình xem.

C. Bởi vì mình thích xem TV.

D. Ý khác:..............

5. Bạn nghĩ bạn có thể sống không có TV trong bao lâu?

A. Chỉ một ngày.

B. Đến một tuần.

C. Đến một tháng.

D. Ý khác:..............

Bài tập minh họa

Choose the best answer

1. _____ did Ha fail the exam? -Because she didn’t study the lessons carefully

A. What

B. Where

C. Why

D. How

2. _____ do you often go to school? -By bike.

A. What

B. How

C. When

D. Which

3. ______ do you usually do in the evenings?

- I often go out with my friends or watch TV at home.

A. Which

B. When

C. How

D. What

4. _____ did you buy this lovely dress?

- The shop at 135 Le Hong Phong Street.

A. How

B. What

C. Where

D. When

5. ______ does the bank close?

- About 5pm.

A. When

B. What

C. Which

D. Where

6. _______ is the test today?

- It is rather difficult. But I did it well.

A. What

B. Which

C. When

D. How

Key

1. C

2. B

3. D

4. C

5. A

6. D

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần hoàn thành cuộc phỏng vấn bạn bè của em, ghi chép các câu trả lời của họ và sau đó báo cáo kết quả cho cả lớp.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Project - Unit 7 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 6 Kết nối tri thức Project - Dự án.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Project - Unit 7 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON