YOMEDIA
NONE

Communication Unit 7 lớp 6 Television


Mời các em theo dõi bài học Communication - Unit 7 để luyện tập sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày. Trong bài học này các em sẽ học cách hỏi và đưa ra thông tin về các chương trình TV. Chúc các em học tốt!

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Everyday English (Tiếng Anh mỗi ngày)

Asking for and giving information about TV programmes (Hỏi và đưa ra thông tin về các chưng trình TV)

1.1. Unit 7 Lớp 6 Communication Task 1

Listen and read the conversation. Pay attention  to the highlighted words. (Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý đến những từ được lam nổi bật.)

Tạm dịch

A: Chương trình TV yêu thích của bạn là gì?

B: Chương trình động vật.

A: Tại sao bạn thích chương trình này?

B: Bởi vì mình có thể nhìn thấy những con vật trong cuộc sống thực của chúng.

1.2. Unit 7 Lớp 6 Communication Task 2

Work in pairs. Make a similar conversation about your favourite TV programme. (Làm việc theo cặp. Thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự về chương trình TV yêu thích của bạn)

Guide to answer

A: What's your favourite TV programme?

B: The geography programme.

A: Why do you like it?

B: Because I can see culture, food, wildlife, economy... of another country.

Tạm dịch

A: Chương trình TV yêu thích của bạn là gì?

B: Chương trình địa lý.

A: Tại sao bạn thích chương trình này?

B: Vì mình có thể nhìn thấy văn hóa, ẩm thực, động vật hoang dã, kinh tế ... của một quốc gia khác.

TV programmes (Các chương trình TV)

1.3. Unit 7 Lớp 6 Communication Task 3

Work in groups. Discuss and complete the facts with the countries in the box. (Làm việc nhóm. Thảo luận và hoàn thành các dữ kiện với các quốc gia trong khung)

Guide to answer

1. Japan

2. Viet Nam

3. Iceland

4. the USA

Tạm dịch

1. Phim hoạt hình Pokemon đến từ Nhật Bản.

2. Bibi ở Việt Nam chiếu phim hoạt hình Việt Nam và quốc tế.

3. Ở Iceland không có TV vào các ngày thứ Năm trước năm 1986.

4. Kênh Discovery giúp giáo dục trẻ em trở nên thú vị ở Hoa Kỳ.

1.4. Unit 7 Lớp 6 Communication Task 4

Read a bout the two TV programmes and tick the correct programme in the table. You may tick both (Đọc một lượt hai chương trình TV và đánh dấu vào chương trình chính xác trong bảng. Bạn có thể đánh dấu vào cả hai)

Guide to answer

1.5. Unit 7 Lớp 6 Communication Task 5

Work in groups. Tell your group which programme in 4 you prefer and why (Làm việc nhóm. Cho nhóm của em biết em thích chương trình nào trong bài tập 4 và tại sao)

Example

I like Let's learn because it has cute characters and fun songs. (Mình thích "Let's learn" vì phim này có các nhân vật dễ thương và bài hát vui nhộn)

Guide to answer

I like Hello Fatty because it has a clever fox. (Mình thích "Hello Fatty" vì phim này có con cáo thông minh)

Bài tập minh họa

Choose the best answer

1. Bill is in class 12, _______ John, who is a year older, is only in class 4.

a. and

b. whereas

c. either

d. nevertheless

2. You must leave at once, ________ you miss the train.

a. however

b. yet

c. still

d. otherwise

3. You need to get some job retraining. _______ it, you risk being laid off.

a. If so

b. If not

c. With

d. Without

4. Could I have rice_______ potatoes, please?

a. but

b. but also

c. instead

d. instead of

5. _______His denial, we knew that he was guilty.

a. Despite

b. In spite

c. Because

d. And

6. John's family is very happy_______his being a warded a scholarship.

a. because of

b. if

c. either

d. nor

7. Graphite is a soft, slippery solid that is a good conductor of_______ hear and electricity.

a. not just

b. and

c. both

d. moreover

8. The lecture was _______ interesting and instructive.

a. as

b. either

c. neither

d. both

Key

1b

2d

3d

4d

5a

6a

7c

8d

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ cách hỏi và đưa ra thông tin về các chương trình TV:

- What's your favourite TV programme? (Chương trình TV yêu thích của bạn là gì?)

- Why do you like it? (Tại sao bạn thích chương trình này?)

=> Because ... (Bởi vì)

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Communication - Unit 7 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 6 Kết nối tri thức Communication - Giao tiếp.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Communication - Unit 7 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON