YOMEDIA
ZUNIA12

Unit 7 lớp 11 Writing - Bài viết World population


Bài học Unit 7 Lớp 11 World population phần Writing hướng dẫn các em miêu tả thông tin thông qua biểu đồ về vấn đề dân số ở các châu lục trên thế giới.

ANYMIND360
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Unit 7 Lớp 11 Writing Task

Study the chart carefully then write a paragraph of 100 - 120 words, describing the information in the chart. (Nghiên cứu kĩ biểu đồ dưới đây, sau đó viết một đoạn văn khoảng 100 - 120 từ, miêu tả thông tin trong biểu đồ.)

Useful language

  • it can be seen that
  • distributed unevenly
  • account for ... percent
  • more than double the population of
  • half as much as/ nearly half of
  • rank first/last

Guide to answer

Paragraph 1

The chart shows the distribution of world population by region. As seen from the chart, the world population is distributed unevenly. South Asia has the largest population with 32% while the Oceania is the least populated with only 2%. A bit higher than that of the Oceania are the rates of Latin America and Northern America with 8% and 6% respectively. Europe accounts for 15% of the world population and Africa is a bit lower with only 11%.

To sum up, Asia has more population than in other parts of the world.

Paragraph 2

The chart shows the distribution of world population be region. In general, it can be seen that the world's population is distributed unevenly in the world. The population rate in Asia is the highest of the four continents: 32% in South Asia and 26% in East Asia. Most countries in Asia are developing ones. People aren't often aware of the result of the population explosion. Therefore, their families are usually big ones. They can't support their children well and lead a poor life whereas in Europe, the population rate in 15% and 11% in Africa. Most countries in Europe are developed ones and people’s living conditions are much better than those in Asia and Africa, which has most poor people in the world. In America, the population rate is 14% - 8% in Latin America, where many people whose living standards are low, and 6% in Nonhen America, where there are many rich people. In the oceanic regions, the number of residents is much lower and the population rate is only 2%.

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 7 Lớp 11

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Unit 7 Tiếng Anh lớp 11 World Population phần Writing, để củng cố kĩ năng viết mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 7 lớp 11 Writing

Câu 2 - Câu 10: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON