YOMEDIA

Unit 10 lớp 11 Speaking - Hội thoại Nature in Danger


Bài học Unit 10 Nature in Danger phần Speaking hướng dẫn các em thảo luận về chủ đề sự đe dọa đối với thiên nhiên và các giải pháp để bảo vệ môi trường thiên nhiên khỏi sự nguy hiểm.

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

1. Unit 10 Lớp 11 Speaking Task 1

Work in pairs. Below are some reasons why nature is threatened. Put them in the order of importance. (Làm việc theo cặp. Dưới đây là một số lí do tại sao thiên nhiên đang bị đe dọa. Đặt chúng theo thứ tự quan trọng.)

 • killing endangered animals for fur, skin and food.
 • keeping animals as pets
 • hunting and capturing animals for recreation or entertainment
 • burning forests
 • cutting down trees for wood
 • using fertilizers and pesticides for cultivation
 • discharging chemical pollutants into the environment

Guide to answer

 1. burning forests (đốt phá rừng)
 2. cutting down trees for wood (chặt cây lấy gỗ)
 3. discharging chemical pollutants into the environment (thải chất hóa học gây ô nhiễm vào môi trường)
 4. using fertilizers and pesticides for cultivation (sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu vào trồng trọt)
 5. killing endangered animals for fur, skin and food (giết hại động vật quý hiếm để lấy da, lông và thức ăn)
 6. hunting or capturing animals for recreation or entertainment (bắn hoặc bắt những loài động vật để giải trí hoặc thú tiêu khiển)
 7. keeping animals as pets (nuôi động vật làm thú cưng)

2. Unit 10 Lớp 11 Speaking Task 2

Work in pairs. Match the reasons in Task 1 with possible measures for protecting the environment in the box below. (Làm việc theo cặp. Nối các lí do trong Bài tập 1 với các biện pháp có thể để bảo vệ môi trường trong khung dưới đây.)

a. Killing endangered animals for fur, skin and food should be banned. (Giết hại động vật để lấy lông, da và thực phẩm nên bị cấm.)

b. Planting trees should be encouraged. (Trồng cây nên được khuyến khích.)

c. Keeping animals as pets should be discouraged (Nuôi động vật như thú cưng nên bị ngăn cấm.)

d. Zoos and national parks should be established to save animals and plants. (Các công viên và vườn quốc gia nên được thành lập để bảo vệ các loài động và thực vật.)

e. Animals should not be captured for recreation and entertainment. (Động vật không nên bị bắt để làm thú tiêu khiển và giải trí.)

f. All kind of animals and plants should be protected. (Tất cả các loài động thực vật nên được bảo vệ.)

g. Discharging chemical pollutants into the environment should be prohibited. (Việc thải các chất độc hóa học vào môi trường nên bị cấm.)

h. Decreasing the use of fertilizers and pesticides for farming should be encouraged. (Nên khuyến khích giảm việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu trong canh tác nông nghiệp.)

Guide to answer

From the order in Task 1 and the letter in Task 2

1      2      3      4      5      6 7
b b g h a d, e, f c, d, f

 

3. Unit 10 Lớp 11 Speaking Task 3

Work in pairs. State the negative impacts caused by people on the environment and suggest measures to protect it. (Làm việc theo cặp. Hay nói về tác động tiêu cực gây ra bởi con người lên môi trường và đề xuất các biện pháp để bảo vệ nó.)

Guide to answer

A: People are keeping animals as pets.

B: Keeping animals as pets should be discouraged.

C: People are hunting and capturing animals for recreation or entertainment.

D: Animals should not be captured for recreation and entertainment. Besides, zoos and national parks should be established to save animals and plants.

E: People are burning forests and cutting down trees for wood.

F: Planting trees should be encouraged.....

Trên đây là nội dung bài học Speaking Unit 10 Tiếng Anh lớp 11, trong quá trình học bài và thực hành hội thoại có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

 

YOMEDIA