ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 2 Tiếng Anh lớp 10 phần Writing - School Talks

Mời các em thực hành một số câu hỏi trắc nghiệm Writing Unit 2 tiếng Anh lớp 10 nhắm giúp các em kiểm tra kiến thức viết, bên cạnh đó là mở rộng vốn từ và ngữ pháp trong quá trình học bài.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Choose the correct sentence - a, b, c or d - made from the suggested words. 

  Why/ you/ consider/ don't/ visit/ me

  • A. Why don't you consider to visit me?
  • B. Why you don't consider to visit me?
  • C. You consider why don't visit me.
  • D. Why don't you consider visiting me? 
  • A. What best subject you like?
  • B. What subject you like best?
  • C. What subject do you like best? 
  • D. What subject do you best like?
   
   
  • A. I really don't like get up early in the morning.
  • B. Really I don't like to getting up early in the morning.
  • C. I don't really like getting up early in the morning.
  • D. I don't like really to get up early in the morning.
  • A. Son was learning the language for four years, so he can speak English quite well.
  • B. Son has spoken English for four years, so he learned the language quite well.
  • C. So Son has been learning English for four, he can speak the language well.
  • D. Son has been learning English for four years, so he can speak the language quite well.
  • A. I love teaching profession because the children are in working with.
  • B. I am interested in teaching profession children because I love working with children.
  • C. I am interested in teaching profession because I love the children working.
  • D. I love working with the children because I am interested in teaching.
 

 

YOMEDIA
1=>1