ON
ADMICRO

Hỏi đáp về Truyền tin qua xináp - Sinh học 11

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (82 câu):

 • Co Nan Cách đây 8 tháng

  A. Axetylcolin và dopamin

  B. Axetylcolin và serotonin

  C. Serotonin và noradrenalin

  D. Axetylcolin và noradrenalin

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Trần Hoàng Mai Cách đây 8 tháng

  A. Màng trước xinap → chùy xinap → khe xinap → màng sau xinap

  B. Màng trước xinap → khe xinap → chùy xinap→ màng sau xinap

  C. Khe xinap → Màng trước xinap → chùy xinap→ màng sau xinap

  D. Chùy xinap → Màng trước xinap → khe xinap → màng sau xinap

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoài Thương Cách đây 8 tháng

  A. Nơi tếp xúc giữa chùm tận cùng của nơron này với nhánh của nơron khác hoặc cơ quan đáp ứng.

  B. Nơi tiếp xúc giữa sợi trục của nơron này với sợi nhánh của nơron khác

  C. Nơi tiếp xúc giữa các nơron khác nhau

  D. Nơi tiếp xúc giữa sợi trục của các tế bào thần kinh này với thân của tế bào thần kinh bên cạnh.

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo bo Cách đây 8 tháng

  a. Tạo môi trường thích hợp để các chất trung gian hóa học hoạt động

  b. Xúc tác sự tổng hợp các chất trung gian hóa học

  c. Tăng cường tái phân cực mở màng trước xináp

  d. Kích thích gắn túi chứa chất trung gian hóa học vào màng trước xináp và vỡ ra

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai Cách đây 8 tháng

  a. các tế bào ở cạnh nhau

  b. tế bào thần kinh với tế bào tuyến

  c. tế bào thần kinh với tế bào cơ

  d. các tế bào thần kinh với nhau hay giữa tế bào thần kinh với tế bào khác loại (tế bào cơ, tế bào tuyến,…)

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cam Ngan Cách đây 8 tháng

  a. Khe xinap; các thụ thể trên màng sau xinap

  b. Các ti thể, bóng xinap, các chất trung gian hóa học

  c. Màng trước xinap, khe xinap, màng sau xinap

  d. Màng trước xinap, bóng xinap, màng sau xinap

  20/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nguyễn Hạ Anh Cách đây 8 tháng

  a. Ti thể trong chùy xinap

  b. Các thụ thể ở màng sau xinap

  c. Các vi ống của chùy xinap và sợi thần kinh

  d. Các bóng xinap trong chùy xinap

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 8 tháng

  a. thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học

  b. các vi ống của chùy xinap

  c. bóng xinap  

  d. Cả A, B và C

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trung Phung Cách đây 8 tháng

  a. bóng xináp

  b. chùy xináp

  c. thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học

  d. các ion Ca2+

  20/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tay Thu Cách đây 8 tháng

  a. Ca2+.

  b.  Na+.

  c. K+.

  d. H+.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen bao anh Cách đây 8 tháng

  a. Chùy xináp → khe xináp → màng sau xináp → màng trước xináp.

  b. Khe xináp → màng trước xináp → chuỳ xináp → màng sau xináp.

  c. Màng trước xináp → chuỳ xináp → khe xináp → màng sau xináp.

  d. Chuỳ xináp → màng trước xináp → khe xináp → màng sau xináp.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Thị Nhàn Cách đây 8 tháng

  a. axêtincôlin tái chế được chứa trong các bóng xináp

  b. axêtincôlin bị axêtincôlinesteraza phân giải thành axêtat và côlin

  c. axêtat và côlin trở lại màng trước, đi vào chùy xináp và được tái tổng hợp thành axêtincôlin

  d. Cả A, B, C đều đúng

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Thảo Cách đây 8 tháng

  (1): Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xinap gây hiện tượng mất phân cực (khử cực) ở màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp.

  (2): Xung thần kinh lan truyền đến chùy xinap → tính thấm của màng chùy xinap biến đổi làm mở kênh Ca2+ = Ca2+ từ dịch ngoại bào đi vào trong chùy xinap.

  (3): Trong chùy xinap, Ca2+ tác dụng làm cho 1 số bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra, giải phóng chất trung gian hóa học vào khe xinap.

  Quá trình truyền tin qua xináp gồm các giai đoạn theo thứ tự

  a. 2 – 3 - 1

  b. 1 – 2- 3

  c. 3 - 1- 2

  d. 2 – 1- 3

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thuy Kim Cách đây 8 tháng

  a. Tốc độ lan truyền qua xi náp hóa học chậm hơn so với tốc độ lan truyền qua xinap điện

  b. Tất cả các xináp đều chứa chất trung gian hóa học axêtincôlin

  c Truyền tin qua xináp hóa học có thể không cần chất trung gian hóa học

  d. Xináp là diện tiếp xúc các tế bào cạnh nhau

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thủy tiên Cách đây 8 tháng

  a. để xung điện chỉ truyền theo một chiều.

  b. màng sau có enzim phân huỷ chất trung gian hóa học.

  c. đảm bảo cho màng sau xinap có thể tiếp nhận các kích thích mới.

  d. để xung điện có thể được lan truyền.

  20/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Van Cách đây 8 tháng

  a. Diện tiếp xúc giữa các nơron khá lớn nên chất trung gian hóa học bị phân tán.

  b. Cần đủ thời gian cho sự tổng hợp chất trung gian hoá học.

  c. Cần có thời gian để phá vỡ bóng xinap và để chất trung gian khuếch tán qua khe xináp.

  d. Phải có đủ thời gian để phân huỷ chất trung gian hoá học.

  20/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoang Vu Cách đây 8 tháng

  a. đảo cực

  b. tái phân cực

  c. mất phân cực

  d. đảo cực và tái phân cực

  20/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Cách đây 8 tháng
  Quá trình truyền tin qua xinap diễn ra như thế nào

  07/02/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Huy Cách đây 9 tháng

  A. từ cơ quan thụ cảm tới trung ương thần kinh và đến cơ quan đáp ứng

  B. từ cơ quan đáp ứng đến trung ương thần kinh

  C. từ điểm kích thích về hai phía

  D. từ trung ương thần kinh đến cơ quan đáp ứng và tới cơ quan thụ cảm

  02/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hy Vũ Cách đây 9 tháng

  30/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Truc Cách đây 9 tháng

  A. Vì chỉ ở chuỳ xináp mới có các bóng chứa chất trung gian hóa học, sẽ được giải phóng qua màng trước xináp khi có xung truyền tới.

  B. Vì chỉ ở màng sau xináp mới có các thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học tương ứng.

  C. Vì màng sau xináp không giải phóng các chất trung gian hóa học và màng trước xináp không có các thụ thể tương ứng.

  D. Tất cả các phương án trên.

  Phương pháp giải - Xem chi tiết

  Lời giải chi tiết

     Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/cau-3-trang-115-sgk-sinh-hoc-11-nang-cao-c234a34923.html#ixzz6ktmrNDU0

  30/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Duy Quang Cách đây 9 tháng

  30/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tường Vi Cách đây 9 tháng

  30/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vân Cách đây 9 tháng

  A. Diện tiếp xúc chỉ giữa tế bào thần kinh với tế bào tuyến

  B. Diện tiếp xúc giữa các tế bào ở cạnh nhau.

  C. Diện tiếp xúc chỉ giữa tế bào thần kinh với tế bào cơ.

  D. Diện tiếp xúc chỉ giữa các tế bào thần kinh với nhau hay với các tế bào khác (tế bào cơ, tế bào tuyến…).

  17/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Thị Nhàn Cách đây 9 tháng

  A. Axêtincôlin bị axêtincôlinesteraza phân giải thành axêtat và côlin.

  B. Axêtat và côlin trở lại màng trước và vào chuỳ xinap để tái tổng hợp thành axêtincôlin.

  C. Axêtincôlin được tái chế phân bố tự do trong chuỳ xinap.

  D. Axêtincôlin tái chế được chứa trong các bóng xinap.

  18/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)