Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 28 Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính

Câu hỏi trắc nghiệm (16 câu):