Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 28 Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (16 câu):

 • Câu 1:

  Thủ đô Hà Nội hoàn toàn được giải phóng ngày nào?

  • A.  1/10/1954
  • B. 10/10/1954
  • C. 10/5/1955
  • D. 10/5/1956
 • Câu 2:

  Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ quân đội hai bên phải ngừng bắn, tập kết, chuyển quân và chuyển giao khu vực trong thời gian:

  • A.  100 ngày.
  • B. 200 ngày,
  • C. 300 ngày.
  • D. 400 ngày.
 • Câu 3:

  Pháp rát lui khỏi miền Nam, Mĩ nhảy vào đưa Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền để thực hiện âm mưu gì?

  • A. Chống phá cách mạng miền Bắc.
  • B. Chia cắt Việt Nam làm hai miền, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ của Mĩ.
  • C. Cô lập miền Bắc.
  • D. Phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ.
 • Câu 4:

  Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai của chúng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?

  • A. Có vai trò quan trọng nhất.
  • B. Có vai trò cơ bản nhất.
  • C. Có vai trò quyết định trực tiếp.
  • D. Có vai trò quyết định nhất.
 • Câu 5:

  Qua đợt cải cách ruộng đất ở miền Bắc đã thực hiện triệt để khẩu hiệu nào?

  • A.  “Tấc đất, tấc vàng”.
  • B. ”Tăng gia sản xuất nhanh, tăng gia sản xuất nữa”
  • C. “Ngươi cày có ruộng”.
  • D. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”.
 • Câu 6:

  Qua đợt cải cách ruộng đất ở miền Bắc đã thực hiện triệt để khẩu hiệu nào?

  • A.  “Tấc đất, tấc vàng”.
  • B. ”Tăng gia sản xuất nhanh, tăng gia sản xuất nữa”
  • C. “Ngươi cày có ruộng”.
  • D. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”.
 • Câu 7:

  Kết quả lớn nhất của cải cách ruộng đất ở miền Bắc?

  • A. Thực hiện được “người cày có ruộng”.
  • B. Bộ mặt nông thôn miền Bắc đã thay đổi.
  • C. Giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ, giai cấp nông dân được giải phóng. Khối liên minh công nông được củng cố.
  • D. Tịch thu toàn bộ ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho nông dân.
 • Câu 8:

  “Chúng ta đã phạm một số sai lầm như đã đồng nhất cải tạo với xóa bỏ tư hữu và các thành phần kinh tế cá thể, thực hiện sai các nguyên tắc xây dựng hợp tác xã là tự nguyện, công bằng, dân chủ, cùng có lợi”. Đó là một số sai lầm của ta trong thời kỳ nào?

  • A. Phong trào cách mạng 1930 - 1931
  • B. Phong trào cách mạng 1936 - 1939
  • C. Cải cách ruộng đất 1954.
  • D. Cải tạo quan hệ sản xuất 1958 - 1960.
 • Câu 9:

  Mĩ - Diệm ra “đạo luật 10- 59” vào thời gian nào?

  • A. Tháng 4/1959.  
  • B. Tháng 5/1959.
  • C. Tháng 10/1959.
  • D. Tháng 11/1959.
 • Câu 10:

  ‘‘Đồng khởi” có nghĩa là :

  • A. Đồng lòng đứng dậy khởi nghĩa.
  • B. Đồng sức đứng dậy khởi nghĩa.
  • C. Đồng loạt đứng dậy khởi nghĩa.
  • D. Đồng tâm hiệp lực khởi nghĩa.
 • Câu 11:

  Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng khởi” là gì?

  • A. Giáng một đòn mạnh mẽ vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam
  • B. Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.
  • C. Chứng tỏ lực lượng cách mạng của ta đã phát triển mạnh. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời
  • D. Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
 • Câu 12:

  Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời ngày nào?

  • A. 20/9/1960.
  • B. 20/10/1960.
  • C. 20/11/1960.
  • D. 20/12/1960.
 • Câu 13:

  Âm mưu thâm độc nhất của “Chiến tranh đặc biệt” là gì?

  • A. Dùng người Việt đánh người Việt.
  • B. Sử dụng phương tiện chiến tranh và “cố vấn” Mĩ.
  • C. Tiến hành dồn dân, lập “ấp chiến lược”.
  • D. Phá hoại cách mạng miền Bắc.
 • Câu 14:

  Chiến thuật được sử dụng trong “Chiến tranh đặc biệt” là gì?

  • A. Gom dân, lập “ấp chiến lược”.
  • B. “Trực thăng vận”, “thiết xa vận”.
  • C. Càn quét tiêu diệt lực lượng cách mạng.
  • D. “Bình định” toàn bộ Miền Nam.
 • Câu 15:

  Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là gì?

  • A. “Bình định” miền Nam trong 8 tháng.
  • B. “Bình định” miền Nam trong 18 tháng
  • C. “Bình định” miền Nam có trọng điểm.
  • D. “Bình định” trên toàn miền Nam.
 • Câu 16:

  Chiến thắng quân sự nào tiêu biểu nhất làm phá sản cơ bản chiến lược "Chiến tranh đặc biệt"?

  • A. Chiến thắng An Lão
  • B. Chiến thắng Bạ Gia.
  • C. Chiến thắng Bình Giã
  • D. Chiến thắng Đồng Xoài.
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn