ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 27 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 -1954)

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1