Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 20 Chiến sự lan rộng ra cả nước Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884 Nhà Nguyễn đầu hàng

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

 • Câu 1:

  Thực dân Pháp hoàn thành cơ bản công cuộc xâm lược Việt Nam khi nào?

  • A. Sau khi đánh chiếm thành Hà Nội lần thứ hai
  • B. Sau khi kí Hiệp ước Hácách mạngăng và Patơnốt
  • C. Sau khi đánh chiếm kinh thành Huế
  • D.  Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng
 • Câu 2:

  Trận đánh nào gây được tiếng vang lớn nhát ở Bắc Kì năm 1873?

  • A. Trận bao vây quân địch trong thành Hà Nội
  • B. Trận chiến đấu ở cửa ô Quan Chưởng (Hà Nội)
  • C. Trận phục kích của quân ta và quân Cờ đen tại Cầu Giấy (Hà Nội)
  • D. Trận phục kích của quân ta và quân Cờ đen tại cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa)
 • Câu 3:

  Trong trận Cầu Giấy (Hà Nội) lần thứ nhất (12-1873), tên tướng Pháp nào đã tử trận?

  • A. Gác ni ê
  • B. Rivie
  • C. Hác Măng
  • D. Đuypuy
 • Câu 4:

  Trong trận chiến đấu ở cửa ô Quan Chưởng, ai đã lãnh đạo binh sĩ chiến đấu đến cùng để bảo vệ thành?

  • A. Một viên Chưởng cơ 
  • B. Tổng đốc Nguyễn Tri Phương
  • C. Lưu Vĩnh Phúc 
  • D. Hoàng Tá Viêm
 • Câu 5:

  Chiến tháng của quân ta tại Cầu Giấy (Hà Nội) lần thứ nhất (1873) đã khiến thực dân Pháp phải

  • A. Tăng nhanh viện binh ra Bắc Kì
  • B. Hoang mang lo sợ và tìm cách thương lượng
  • C. Bàn kế hoạch mở rộng chiến tranh xâm lược ra Bắc Kì
  • D. Ráo riết đẩy mạnh thực hiện âm mưu xâm lược toàn bộ Việt Nam
 • Câu 6:

  Hãy sắp xếp các sự kiện sau đây theo đúng trình tự thời gian:

  1. Pháp nổ súng tấn công thành Hà Nội làn thứ nhất

  2. Phong trào phản đối triều đình nhà Nguyễn kí Hiệp ước Giáp Tuất dâng cao khắp cả nước

  3. Thực dân Pháp phái đại úy Gáchủ nghĩaiê đưa quân ra Bắc

  • A. 1,2,3,
  • B. 3,2,1
  • C. 2,3,1
  • D. 3,1,2
 • Câu 7:

  Vì sao thực dân Pháp tìm cách thương lượng với triều đình nhà Nguyễn để kí kết bản hiệp ước mới vào năm 1874?

  • A. Pháp thất bại trong việc đánh chiếm thành Hà Nội
  • B. Pháp bị chặn đánh ở Thanh Hóa
  • C. Pháp thất bại trong trận Cầu Giấy lần thứ nhất
  • D. Pháp thất bại trong trận Cầu Giấy lần thứ hai
 • Câu 8:

  Triều đình nhà Nguyễn đã làm gì sau chiến thắng của quân dân ta tại trận Cầu Giấy lần thứ nhất (1873)?

  • A. Kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874)
  • B. Lãnh đạo nhân dân kháng chiến
  • C. Cử Tổng đốc Hoàng Diệu tiếp tục chỉ huy cuộc kháng chiến
  • D. Tiến hành cải cách duy tân đất nước
 • Câu 9:

  Hiệp ước nào đánh dấu việc triều đình nhà Nguyễn chính thức thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì là đất thuộc Pháp?

  • A. Hiệp ước Nhâm Tuất 
  • B. Hiệp ước Hac Măng
  • C. Hiệp ước Giáp Tuất
  • D. Hiệp ước Patơnốt
 • Câu 10:

  Thực dân Pháp đã viện cớ nào để xâm lược Bắc Kì lần thứ hai (1882)?

  • A. Nhà Nguyễn vẫn tiếp tục chính sách “bế quan tỏa cảng”
  • B. Nhà Nguyễn đàn áp đẫm máu các cuộc khởi nghĩa của nông dân
  • C. Nhà Nguyễn tiếp tục có sự giao hảo với nhà Thanh ở Trung Quốc
  • D. Nhà Nguyễn vi phạm Hiệp ước Giáp Tuất (1874)
 • Câu 11:

  Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai chứng tỏ điều gì về tinh thần kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta?

  • A. Lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta  
  • B. Ý chí quyết tâm, sẵn sàng tiêu diệt giặc của nhân dân ta
  • C. Lối đánh giặc tài tình của nhân dân ta
  • D. Sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của quân và dân ta trong việc phá thế bao vây của địch
 • Câu 12:

  Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất (1873) và lần thứ hai (1883) đều là chiến công của lực lượng nào?

  • A. Dân binh Hà Nội
  • B. Quan quân binh sĩ triều đình
  • C. Quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc
  • D. Quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc kết hợp với quân của Hoàng Tá Viêm
 • Câu 13:

  Sự kiện nào đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn của triều đình nhà Nguyễn trước sự xâm lược của thực dân Pháp?

   

  • A. Quân Pháp tấn công và chiếm được Thuận An
  • B. Triều đình kí Hiệp ước Hácách mạngăng (1883) và Hiệp ước Patơnốt (1884)
  • C. Thành Hà Nội thất thủ lần thứ nhất (1873)
  • D. Thành Hà Nội thất thủ lần thứ hai (1882)
 • Câu 14:

  Thực dân Pháp hoàn thành cơ bản công cuộc xâm lược Việt Nam khi nào?

  • A. Sau khi đánh chiếm thành Hà Nội lần thứ hai
  • B. Sau khi kí Hiệp ước Hácách mạngăng và Patơnốt
  • C. Sau khi đánh chiếm kinh thành Huế
  • D. Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng
 • Câu 15:

  Triều đình nhà Nguyễn thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên toàn bộ đất nước Việt Nam hông qua hiệp ước nào?

  • A. Hiệp ước Hác Măng
  • B. Hiệp ước Giáp Tuất
  • C. Hiệp ước Patơnốt
  • D. Hiệp ước Hácách mạngăng và Hiệp ước Patơnốt
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn