ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 20 Chiến sự lan rộng ra cả nước Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884 Nhà Nguyễn đầu hàng

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1