ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 25 Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Hai miền: miền Bắc và miền Nam
  • B. Ba miền: miền Bắc, mâu thuẫn và miền Nam
  • C. Ba vùng: Bắc thành, Gia Định và Trực Doanh
  • D. Ba trấn: Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ
  • A. Phục tùng nhà ThanH
  • B. Bắt Lào và Chân Lạp thần phục
  • C. Chủ trương thiết lập quan hệ giao ban với Mĩ
  • D. Thực hiện chính sách “đóng cửa” với các nước tư bản châu Âu
   
   
  • A. Do nhân dân không ủng hộ
  • B. Do việc chia ruộng đất không công bằng
  • C. Do ruộng đất công còn quá ít
  • D. Do sự chống đối của quan lại địa phương
  • A. Trọng nông, ức thương
  • B. Trọng thương, ức nông
  • C. Hạn chế phát triển các ngành nghề mới
  • D. Coi trọng thủ công nghiệp và thương nghiệp
  • A. Một số nghề thủ công như làm gốm, sứ, kéo tơ, dệt vải lụa, nấu đường, khai mỏ tiếp tục phát triển
  • B. Thủ công nghiệp nhà nước được tổ chức quy mô lớn với nhiều ngành nghề
  • C. Các làng, phường thủ công trong nhân dân vẫn được duy trì nhưng không phát triểN
  • D. Do chính sách của nhà nước và nhu cầu thị trường nên các mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa không phát triển được
 

 

YOMEDIA
1=>1