ON
YOMEDIA

Nguyễn Ngọc Gia Hân's Profile

Nguyễn Ngọc Gia Hân

Nguyễn Ngọc Gia Hân

01/01/1970

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 0
Điểm 5
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (5)

 • Nguyễn Ngọc Gia Hân đã đặt câu hỏi: mong m.n giúp đỡ ạ Cách đây 9 tháng

  Bài 1: Cho điểm O nằm bên trong ∆ABC. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của OA, OB, OC.

  a) Chứng minh: ∆ABC ∽ ∆MNP

  b) Tính chu vi ∆MNP, biết chu vi ∆ABC bằng 88

  mong m.n giúp đỡ ạ

 • Nguyễn Ngọc Gia Hân đã đặt câu hỏi: m.n giúp e vs ạ Cách đây 9 tháng

  1. Em có đánh giá gì qua hành động ra “Chiếu Cần Vương” của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết?

   

   

   

 • Nguyễn Ngọc Gia Hân đã đặt câu hỏi: mong mọi người giúp đỡ Cách đây 11 tháng

  Rút gọn phân số sau :

     (1.3.5.7…49) / (26,27.28.29…50)

   

 • Nguyễn Ngọc Gia Hân đã đặt câu hỏi: Viết lại những cây này bằng cách sử dụng SO/ SUCH/ TOO/ ENOUGH. Cách đây 1 năm

  v

  • S + V + so + adv/adj + that + S +V
  • It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V
  • S + be + too + (for s.o) + to + V= S + be + so + adj + that + S + can’t/couldn’t + V
  • S + V + adi/adv + enough + to V
  1.  The car is so old that he doesn’t want to drive it.
  • It is such ……………………………………………………...
  1. The film was so interesting that we couldn’t miss it.
  • It was such……………………………………………………
  1. John was so angry that he couldn’t say anything.
  • John was too…………………………………………………..
  1. This book is so thick that I can’t read it in an hour.
  • The book is too……………………………………………….
  1. The boy is intelligent. He can understand you. ( Enough )
  • The boy is……………………………………………………..
  1. The play was amusing. They enjoyed it. ( Enough )
  • The play was………………………………………………….
  1. The children were very late. They couldn’t see the display of fireworks. ( Too )
  • The children…………………………………………………
  1. The sound is very low. We can’t hear it. ( Too )
  • The sound was………………………………………………
  • S + V + so + adv/adj + that + S +V
  • It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V
  • S + be + too + (for s.o) + to + V= S + be + so + adj + that + S + can’t/couldn’t + V
  • S + V + adi/adv + enough + to V
  • Viết lại những cây này bằng cách sử dụngSO/ SUCH/ TOO/ ENOUGH.

  •  The car is so old that he doesn’t want to drive it.
  • It is such ……………………………………………………...
  • The film was so interesting that we couldn’t miss it.
  • It was such……………………………………………………
  • John was so angry that he couldn’t say anything.
  • John was too…………………………………………………..
  • This book is so thick that I can’t read it in an hour.
  • The book is too……………………………………………….
  • The boy is intelligent. He can understand you. ( Enough )
  • The boy is……………………………………………………..
  • The play was amusing. They enjoyed it. ( Enough )
  • The play was………………………………………………….
  • The children were very late. They couldn’t see the display of fireworks. ( Too )
  • The children…………………………………………………
  • The sound is very low. We can’t hear it. ( Too )
  • The sound was………………………………………………
  • ………………………………………
 • Nguyễn Ngọc Gia Hân đã đặt câu hỏi: Viết lại câu so cho nghĩa không đổi Cách đây 1 năm

  Though/ Even though/ Although + clause = In spite of/ despite + N = in spite of + N

  1. Though the doctor warned him, he kept on smoking.
  • Despite…………………………………………..
  1. In spite of his age, he runs seven miles before breakfast
  •  Even though………………………………………..
  1. Even though he didn’t speak Dutch, Bod decided to settle in Amsterdam.
  •  Despite…………………………………………………
  1. In spite of all our warning, he left cap without taking rifle.
  •  Though……………………………………………….
  1. Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.
  • Despite……………………………………………………..
  1. Tom was admitted to the university although his grade were bad.
  • Despite……………………………………………………..
  1. Though he had not finished the paper, he went to sleep.
  • In spite of…………………………………………………….
  1. In spite of high prices, my daughter insists on going to the movies.
  • Even though…………………………………………………..
  1. Although she said that she would come, I don’t she ever will.
  • Despite……………………………………………………….

      10. Although she behaves well, no one loves her

  • Despite……………………………………………………

  11. I went to school although it was hot

  • Despite……………………………………………………

   

Điểm thưởng gần đây (5)

 • Nguyễn Ngọc Gia Hân: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
 • Nguyễn Ngọc Gia Hân: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
 • Nguyễn Ngọc Gia Hân: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • Nguyễn Ngọc Gia Hân: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyễn Ngọc Gia Hân: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1