AMBIENT

Nguyễn Thu Trang's Profile

Nguyễn Thu Trang

Nguyễn Thu Trang

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

 • Nguyễn Thu Trang đã đặt câu hỏi: phương trình mặt cầu Cách đây 10 tháng

  Viết phương trình mặt cầu có tâm O(0;0;0) và tiếp xúc với mặt cầu (T) có tâm I(3;-2;4), bán kính bằng 1

 • Nguyễn Thu Trang đã đặt câu hỏi: bài khó peptit Cách đây 10 tháng

  Cho m(g) hhM (có tổng số mol 0,03mol) gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với ddNaOH vừa đủ, thu được hhQ gồm mối Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ khí và hơi, đem hấp thụ vào bình đựng nước vôi trong dư thì thấy khối lượng bình tăng 13,23g và có 0,84l khí thoát ra. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây

  A. 6,0

  B. 7,0

  C. 6,1

  D. 6,9

 • Nguyễn Thu Trang đã đặt câu hỏi: cho em hỏi về amino axit, amin Cách đây 10 tháng

  1) Đốt cháy hoàn toàn 3,65g một đipeptit tạo bởi glyxin và alanin, rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dd Ba(OH)2 có dư thu được ddX và m(g) kết tủa. Khối lượng của ddX so với ddBa(OH)2 ban đầu

  A. giảm 16,875g

  B. giảm 19,125g

  C. tăng 16,875g

  D. tăng 19,125g

  2) hhM gồm hai anken đồng đẳng liên tiếp và một amin C3H9N. Đốt cháy hoàn toàn m(g) M cần dùng 7,392l O2 thu được H2O, N2 và 4,704l CO2. Tìm m

  A. 2,68

  B. 3,28

  C. 8,32

  D. 3,82

 • Nguyễn Thu Trang đã đặt câu hỏi: cho em hỏi về amino axit Cách đây 10 tháng

  tripeptit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở Y đều được tạo ra tù một amino axit no, mạch hở có 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được sản phẩm gồm H2O, CO2 và N2, trong đó tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 36,3g. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2mol Y thì số mol O2 cần phản ứng là:

  A. 3,375 mol

  B. 2,8 mol

  C. 1,8 mol

  D. 1,875 mol

Không có Điểm thưởng gần đây