YOMEDIA
ZUNIA12

Cho mạch điện như hình a, các điện trở có giá trị R1 = 1kΩ; R2 = 2kΩ; R3 = 3kΩ; R4 = 4kΩ. Đ là một đèn quang điện có a-nốt nối với điểm C, ca-tốt nối với điểm D. Nếu điện thế a-nốt cao hơn điện thế ca-tốt thì đèn mở và có dòng i0 = 10mA đi qua; ngược lại thì đèn đóng, không có dòng đi qua. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là 100V (VA > VB).

a)Đèn Đ đóng hay mở?

b)Tính hiệu điện thế giữa hai cực của đèn.

c)Giữ nguyên các điện trở và hiệu điện thế giữa A và B nhưng thay đèn Đ bằng một đi-ốt K chỉ cho dòng đi qua theo chiều từ C đến D. Đi-ốt có đường đặc trưng vôn – ampe vẽ ở hình b.

-Nêu các đặc điểm của đi-ốt về mặt dẫn điện.

-Nếu đi-ốt mở, tính dòng qua đi-ốt.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a)Đèn Đ đóng hay mở?

  Giả sử đèn Đ đóng, mạch điện gồm: ((R1 nt R3) // (R2 nt R4)).

  -Điện trở tương đương của đoạn mạch AB: R = \(\frac{{{\text{R}}_{\text{13}}}{{\text{R}}_{\text{24}}}}{{{\text{R}}_{\text{13}}}\text{ + }{{\text{R}}_{\text{24}}}}\text{ = }\frac{\text{(}{{\text{R}}_{\text{1}}}\text{+}{{\text{R}}_{\text{3}}}\text{)(}{{\text{R}}_{\text{2}}}\text{+}{{\text{R}}_{\text{4}}}\text{)}}{\text{(}{{\text{R}}_{\text{1}}}\text{+}{{\text{R}}_{\text{3}}}\text{)+(}{{\text{R}}_{\text{2}}}\text{+}{{\text{R}}_{\text{4}}}\text{)}}\).

  R = \(\frac{\text{(1+3)(2+4)}}{\text{(1+3) + (2+4)}}\text{ = 2,4k}\Omega \text{ = 2400}\Omega \)

  -Cường độ dòng điện qua mạch chính: I = \(\frac{\text{U}}{\text{R}}\text{ = }\frac{100}{2400}\text{ = }\frac{\text{1}}{\text{24}}\text{A}\).

  -Cường độ dòng điện qua các nhánh:

  +Nhánh 1, 3: I’ = \(\frac{\text{U}}{{{\text{R}}_{13}}}\text{ = }\frac{\text{U}}{{{\text{R}}_{\text{1}}}\text{+}{{\text{R}}_{\text{3}}}}\text{ = }\frac{100}{1000+3000}\text{ = }\frac{\text{1}}{\text{40}}\text{A}\).

  +Nhánh 2, 4: I” = \(\frac{\text{U}}{{{\text{R}}_{24}}}\text{ = }\frac{\text{U}}{{{\text{R}}_{\text{2}}}\text{+}{{\text{R}}_{\text{4}}}}\text{ = }\frac{100}{2000+4000}\text{ = }\frac{\text{1}}{\text{60}}\text{A}\).

  -Đặt VB = 0 thì VC = I’R3 = \(\frac{1}{40}.3000\text{ = 75V}\); VD = I”R2 = \(\frac{1}{60}.2000\text{ = 33,3V}\).

  -Vì VC > VD nên đèn Đ mở.

  Vậy: Đèn Đ mở.

  b)Hiệu điện thế giữa hai cực của đèn

  -Vì đèn Đ mở nên mạch điện gồm: ((R1 // R4) nt (R3 // R2)).

  +Xét đoạn mạch ACB, ta có: R1i1 + R3(i1 – 0,01) = UAB.

  ó        1000i1 + 3000(i1 – 0,01) = 100.

  =>        i1 = 32,5mA; i3 = i1 – i0 = 32,5 – 10 = 22,5mA.

  +Xét đoạn mạch ADB, ta có: R4i4 + R2(i4 + 0,01) = UAB.

  ó        4000i4 + 2000(i4 + 0,01) = 100.

  =>        i4 = 13,3mA; i2 = i4 + i0 = 13,3 + 10 = 23,3mA.

  -Điện thế các điểm C và D: VC = \(\frac{{{\text{R}}_{\text{3}}}{{\text{i}}_{\text{3}}}}{{{\text{R}}_{\text{1}}}}\text{ = }\frac{3000.22,5}{1000}\) = 67,5V.

  Và       VD = \(\frac{{{\text{R}}_{\text{2}}}{{\text{i}}_{\text{2}}}}{{{\text{R}}_{\text{1}}}}\text{ = }\frac{2000.23,3}{1000}\) = 46,6V.

  =>        UCD = VC – VD= 67,5 – 46,6 = 20,9V.

  Vậy: Hiệu điện thế giữa hai cực của đèn là UCD = 20,9V.

  c)Khi thay đèn Đ bằng một đi-ốt K

  -Đặc điểm của đi-ốt về mặt dẫn điện

  +Khi VC > VD: Đi-ốt mở, dòng điện qua được đi-ốt và đi-ốt có điện trở: R = \(\frac{30-20}{0,01}\text{ = 1000}\Omega \).

  +Khi VC < VD: Đi-ốt đóng, dòng điện không qua được đi-ốt và đi-ốt có điện trở rất lớn: R = \(\infty \).

  -Cường độ dòng điện qua đi-ốt khi đi-ốt mở

  +Khi đi-ốt mở, ta có:

              R1i1 + R3i3 = UAB                    (a)

  R4i4 + R2(i1-i3+i4) = UAB         (b)

  R1i1 + R1(i1-i3) – R4i4 = 0        (c)

  +Giải hệ (a), (b) và (c) ta được: i1 = 30mA; i2 = 21,2mA; i3 = 23,2mA; i4 = 14,2mA.

  +Cường độ dòng điện qua đi-ốt: i1 – i3 = 30 – 23,2 = 6,8mA.

  +Kiểm lại, ta có: VC = R3i3 = 3000.23,2.10-3 = 69,6V; VD = R2i2 = 2000.21,2.10-3 = 42,4V.

  =>        VC > VD: đi-ốt mở.

    bởi Chai Chai 23/02/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF