Tính nhanh (3^15.4+5.3^15):3^16

bởi Hy Vũ 22/09/2018

Bài 1 : Tính nhanh :

2.31.12 + 4.6.42 + 8.27.3 -400

20 - [ 30 - ( 5 - 1 ) \(^2\) ]

( \(^{^{ }}3^{15}.4+5.3^{15}\) ) : 3\(^{16}\)

2\(^3\).17-2\(^3\).14

17.85 + 15.17 - 120

Bài 2 : Thực hiện phép tính :

20 - [ 30 - ( 5 -1 ) \(^2\)]

1449 - { [ ( 216 + 184) .8 ] .9 }

8 + 12 + 16 + ...... + 100

Câu trả lời (1)

 • Bài 1:

  2 . 31 . 12 + 4 . 6 . 42 + 8 . 27 . 3 - 400

  = 2 . 12 . 31 + 4 . 6 . 42 + 8 . 3 . 27 - 400

  = 24 . 31 + 24 . 42 + 24 . 27 - 400

  = 24 . ( 31 + 42 + 27 ) - 400

  = 24 . 100 - 400

  = 2400 - 400

  = 2000

  ~ Chúc bạn học giỏi ! ~

  bởi Nguyễn Xu 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan