YOMEDIA
IN_IMAGE

Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên gồm n số

viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên gồm n số

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (5)

 • uses crt;
  var i,s,n:integer;
        A:array[1..50] of integer;
  begin
           clrscr;
           readln(n);
           for i:=1 to n do read(a[i]);
           s:=0;
           for i:=1 to n do s:=s+a[i];
           write(s);
           readln

    bởi Thánh Bảo 19/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • program traloi;

  uses crt;

  var n,i:longint;

       a:array[1..100] of longint;

  begin

   clrscr;

    write('Nhap N= '); readln(n);

    for i:=1 to n do

     begin

      write('A[',i,']= ');

      readln(a[i]);

     end;

    for i:=1 to n do write(a[i],' ');

   readln;

  end.

   

    bởi I'M A HACKER 21/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • uses crt;

  var n,i:longint;

  a:array[1..100]of longint;

  begin

         clrscr;

         write('nhap n:, ');readln(n);

         for i:=1 to n do readln(a[i]);

         for i:=1 to n do write(a[i],' ');

  readln

  end.

    bởi Nguyen Thu 22/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • /

    bởi khaupoo tu 23/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • uses crt;  var n,i:longint;  a:array[1..100]of longint;  begin         clrscr;         write('nhap n:, ');readln(n);         for i:=1 to n do readln(a[i]);         for i:=1 to n do write(a[i],' ');  readln  end.

    bởi Đỗ văn Trọng 26/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON