ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 5 Từ bài toán đến chương trình

Bài tập trắc nghiệm Tin học 8 Bài 5 về Từ bài toán đến chương trình online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu):

  • A. Xác định bài toán -> Viết chương trình à Mô tả thuật toán
  • B. Xác định bài toán -> Mô tả thuật toán -> Viết chương trình
  • C. Mô tả thuật toán -> Xác định bài toán -> Viết chương trình
  • D. Viết chương trình -> Xác định bài toán -> Mô tả thuật toán    
  • A. INPUT: Dãy n số tự nhiên. OUTPUT: Các số chia hết cho 5 trong dãy n số.
  • B. INPUT: Dãy n số tự nhiên. OUTPUT: Số các số chia hết cho 5 trong dãy n số.
  • C. INPUT: Các số chia hết cho 5 trong dãy n số.      OUTPUT: Dãy n số tự nhiên.
  • D. INPUT: Số các số chia hết cho 5 trong dãy n số. OUTPUT: Dãy n số tự nhiên.
   
   
  • A. Giá trị của biến x bằng giá trị của biến y
  • B. Hoán đổi giá trị hai biến x và y
  • C. Giá trị của biến y bằng giá trị của biến x
  • D. Khác
  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
  • A. Các bước giải bài toán trên máy tính là: Mô tả thuật toán -> Xác định bài toán -> Viết chương trình
  • B. Cần phải xác định bài toán trước khi giải bài toán trên máy tính
  • C. Máy tính có hiểu được chương trình viết bằng ngôn ngữ tự nhiên
  • D. Với mỗi bài toán cụ thể, phải lựa chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp rồi mới xây dựng thuật toán giải bài toán đó
  • A. Việc thực hiện cả 3 bước khi giải bài toán trên máy tính là cần thiết, nhất là đối với bài toán phức tạp
  • B. Xác định bài toán là xác định rõ các điều kiện cho trước và kết quả cần thu được
  • C. Dãy hữu hạn các thao tác cần thực hiện để giải một bài toán được gọi là thuật toán
  • D. Đối với mỗi bài toán cụ thể chúng ta chỉ có 1 thuật toán duy nhất để giải bài toán đó trên máy tính
 

 

YOMEDIA
1=>1