tính tích P=1*2*3*4..*100

bởi Nguyễn Đình Hoan Hoan 05/03/2019

P=1*2*3*4..*100

Câu trả lời (3)

 • Program tinh_tong; 
  Uses crt; 
  Var s:longint; 
  n,i:integer; 
  Begin 
  clrscr; 
  write('nhap vào số n: ');readln(n); 
  for i:=1 to n do s:=s+i; 
  write('tong tren co ket qua la: 's); 
  readln; 
  End.

  bởi Thánh Bảo 19/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • uses crt;

  var n,i,P:longint;

  begin

         clrscr;

         write('nhap n= ');readln(n);

         P:=1;

          for i:=1 to n do P:=P*i;

          write('Tích: ',P);

  readln

  end.

  bởi Nguyen Thu 22/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • program               tinhp;

  uses                      crt;

  var                        i: integer;

                                P: real;

  begin

  clrscr;

  P:=1;

  for i:= 1 to 100 do P:= P*i;

  write('Tich P = ',P);

  readln

  end.

  bởi Đào Trọng Luân 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan