Nhập vào 1 dãy số nguyên gồm N số nguyên a1, a2....aN (giả sử N

bởi Nguyễn Như 26/03/2019

Câu 1: Nhập vào 1 dãy số nguyên gồm N số nguyên a1, a2....aN (giả sử N<=100). Hãy đếm xem trong dãy số nguyên đó có bao nhiêu số chẵn, sau đó tính tổng các số chẵn đó
Câu 2: Nhập vào 1 xâu kí tự, kiểm tra xem xâu đó có phải là xâu đối xứng (palindrome) hay không, sao đó đếm xem trong xâu đó có bao nhiêu kí tự không phải là số?
Bạn nào giúp mình với

Câu trả lời (1)

 • Bai 1:} 
  program cap_so_cong; 
  uses crt; 
  var a: array[1..100] of integer; 
  i, n, k: integer; {i la bien dem, k de luu cap so} 
  begin 
  clrscr; 
  write('N= '); readln(n); 
  for i:=1 to n do 
  begin 
  write('A(',i,')= '); readln(a[i]); 
  end; 
  {Bat dau phan kiem tra} 
  k:=a[2]-a[1]; 
  i:=2; 
  repeat 
  i:= i+1; 
  until (a[i]<>a[i-1]+k) or (i>n); 
  if i>n then write('Day A la mot cap so cong') 
  else write('Day A khong phai la mot cap so cong'); 
  readln 
  end. 

  bởi Phượng Ca 08/04/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan