YOMEDIA
ZUNIA12

Mỗi cốc chứa một trong các chất sau: Pb(NO3)2, Na2S2O3, MnCl2 NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4. Ca¬3(PO4) và MgSO4. Dùng nước, dung dịch NaOH, dung dịch HCl để nhận biết mỗi chất trên.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Cho nước vào các mẫu thử, tất cả đều tan, chỉ có mẫu thử chứa Ca3(PO4)2 không tan.

  Cho từ từ dung dịch NaOH vào các mẫu thử chứa các hoá chất trên có những hiện tượng xảy ra như sau:

  Chỉ có hai mẫu thử cho khí NH3 mùi khai là NH­Cl và (NH4)2­CO3.

                          NH4Cl + NaOH →  NH3↑+ H2O + NaCl
                          (NH4)2CO3 + NaOH →  2NH3↑ + 2H2O + Na2CO3

  Để nhận biết hai muối này ta cho tác dụng với dung dịch HCl, mẫu thử nào cho khí bay lên là (NH4)2CO3, còn mẫu thử không có hiện tượng gì xảy ra là NH4Cl.

  Có bốn mẫu thử cho kết tủa trắng Zn(OH)2, Mg(OH)2, Pb(OH)2 và Mn(OH)2, nếu tiếp tục cho NaOH và Zn(OH)2 và Pb(OH)2 tan còn Mg(OH)2 không tan, như vậy ta biết được cốc chứa MgSO4:

                          ZnSO4     + 2NaOH    →  Zn(OH)2   + Na2SO4

                          Zn(OH)2   + 2NaOH    →  Na2ZnO2    + 2H2O

                          MgSO4    + 2NaOH    →  Mg(OH)2­  + Na2SO­4

                          Pb(NO3)2 + 2NaOH    →  Pb(OH)­2­  + 2NaNO3

                          Pb(OH) + 2NaOH    →  Na2PbO­2    + 2H2O

                          MnCl2      + 2NaOH    →  Mn(OH)2     + 2NaCl

  Để nhận biết Pb(NO3)2 với ZnSO­4 ta cho dung dịch HCl vào hai mẫu thử, mẫu thử nào cho kết tủa màu trắng là Pb(NO3)2, còn mẫu thử không tác dụng là ZnSO4.

                          Pb(NO3)2 + 2HCl →  PbCl2↓ + 2HNO3

  Mn(OH)2 không bền, dễ bị oxi hoá thành Mn(OH)4 màu nâu còn Mg(OH)­2 không bị oxi hoá.

                          2Mn(OH)2 + O2(kk) + 2H2O →  2Mn(OH)4

  Mẫu cuối cùng còn lại là Na2S2O­3

  Có thể cho dung dịch HCl vào mẫu thử còn lại này, có kết tủa màu vàng và có khí mùi hắc (SO2):

                          Na2S2O3 + 2HCl → 2NaCl + SO2↑ + S↓+ H2O

    bởi Anh Trần 15/02/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF