YOMEDIA
ZUNIA12

Khối lượng kết tủa BaSO4 là bao nhiêu?

Tron 250 ml dung dich hon hop gom HCL 0.08M va H2SO4 0.01M voi 250 ml dung dich Ba(OH)2 a mol l, thu duoc m gam ket tua va dung dich sau phan ung co the tich 500 ml va co pH=12. Tinh m va a

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Ban đầu:\(n_{H^+}=n_{HCl}+2n_{H_2SO_4}=0,25.\left(0,08+2.0,01\right)=0,025\left(mol\right)\)

  \(n_{OH^-}=2n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,25a.2=0,5a\)

  \(n_{Ba^{2+}}=n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,25a\); \(n_{SO_4^{2-}}=n_{H_2SO_4}=0,0025\left(mol\right)\)

  Dung dịch sau phản ứng có pH = 12 => pOH = 2

  \(\Rightarrow\left[OH^-\right]=10^{-2}=0,01\left(M\right)\Rightarrow n_{OH^-}=0,01.0,5=0,005\left(mol\right)\)Vì pH = 12 > 7 nên \(H^+\) hết, \(OH^-\) còn.

  \(H^++OH^-\rightarrow H_2O\)

  0,025-->0,025

  => \(n_{OH^-}\text{còn}=0,5a-0,025=0,005\Rightarrow a=0,06\left(mol\text{/}l\right)\)

  Từ đó suy ra được \(n_{Ba^{2+}}=0,25.0,06=0,015\left(mol\right)\)

  \(Ba^{2+}+SO_4^{2-}\rightarrow BaSO_4\downarrow\)

  0,0025<--0,0025

  => \(m=m_{BaSO_4}=0,0025.233=0,5825\left(gam\right)\)

    bởi nguyen phuoc hau 17/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON