ON
ADMICRO
VIDEO

Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào điều gì?

Câu 1. Trộn lẫn 100ml dd KOH 1M với 50 ml dd H3PO4 1M thì nồng độ mol/ lit của muối trong dd thu được là : A. 0,33M B. 0,66M C. 0,44M D. 1,1M

Câu 2. Cho các chất dưới đây: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CH3COOH, CuSO4, HgCl2, Al(OH)3. Các chất điện li yếu là:
A. H2O, NaCl, CH3COOH, Al(OH)3
B. Al(OH)3, CH3COOH, H2O
C. H2O, CH3COOH, Al(OH)3 , HgCl2
D. H2O, CH3COOH, CuSO4

Câu 3. Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào:
A. Sự có mặt của axit hoà tan
B. Sự có mặt của bazơ hoà tan
C. Áp suất
D. nhiệt độ

Câu 4. Có hiện tượng gì xảy ra khi cho từ từ dd NaHSO4 vào dd hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3?
A. Không có hiện tượng gì.
B. Có bọt khí thoát ra ngay .
C. Một lát sau mới có bọt khí thoát ra.
D. Có chất kết tủa màu trắng.

Câu 5. Cân bằng sau tồn tại trong dd : CH3COOH => CH3COO- + H+ .
Trường hợp nào sau đây làm cho độ điện li của CH3COOH giảm?
A. Pha loãng dd
B. Nhỏ thêm vài giọt dd HCl vào
C. Nhỏ thêm vào vài giọt dd NaOH
D. Nhỏ thêm vào vài giọt dd NaCl.

Câu 6. Có hiện tượng gì xảy ra khi cho từ từ dd HCl tới dư vào dd Na2ZnO2?
A. Không có hiện tượng gì.
B. Có kết tủa màu trắng xuất hiện không tan trong HCl dư.
C. Có kết tủa màu trắng xuất hiện tan trong HCl dư.
D. Có kết tủa màu nâu đỏ xuất hiện tan trong HCl dư.

Câu 7 Nhỏ vài giọt dd phenolphtalein vào dd NH3 thấy dd chuyển màu hồng. Trường hợp nào sau đây làm cho màu của dd đậm lên?
A. Đun nhẹ dd NH3
B. Cho vào dd trên vài giọt dd HCl.
C. Cho vào dd trên vài giọt dd K2CO3.
D. Cho vào dd trên vài giọt dd NH4Cl.

Câu 8. Cho dd Ba(OH)2 đến dư vào 50 ml dd X có chứa các ion NH4+, SO42-, NO3- thấy có 11,65g kết tủa được tạo ra và đun nóng thì thu được 4,48 lit (đktc) một chất khí . Nồng độ mol của mỗi muối trong X là :
A. (NH4)2SO4 1M và NH4NO3 2M B. (NH4)2SO4 2M và NH4NO3 1M
C. (NH4)2SO4 1M và NH4NO3 1M D. (NH4)2SO4 0,5M và NH4NO3 2M

Câu 9. Trong dd H3PO4 có bao nhiêu loại ion khác nhau?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 10. Cho từ từ dd Na2CO3 đến dư vào dd HCl , dung dịch thu được có
A. pH=7 B. pH > 7 C. pH < 7 D. A,B,C đều có thể đúng.

Câu 11 . Cho từ từ dd HCl vào dd Na2CO3 (tỉ lệ mol 1 :1), dung dịch thu được có
A. pH=7 B. pH > 7 C. pH < 7 D. A,B,C đều có thể đúng.

Câu 12. Cho từ từ dd HCl vào dd NaHCO3(tỉ lệ mol 1:1) và có đun nóng , dung dịch thu được có
A. pH=7 B. pH > 7 C. pH < 7 D. A,B,C đều có thể đúng.

Câu 13 . Cho các ion: Na+, CH3COO-, SO42- , HCO3-, CO32-, S2-, HS-, SO32-, HSO3-, NH4+, Cl- , C6H5O-. Các ion có tính baz là:......

Câu 14. Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?
a. Sự điện li là sự hoà tan một chất vào nước thành dung dịch
b. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện
c. sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.
d. Sự điện li là quá trình oxi hóa - khử

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bạn gửi nhiều bài quá!

  Câu 1: cứ cho H3PO4 phân li từ từ
  KOH + H3PO4 --> KH2PO4 + H2O
  KH2PO4 + KOH ---> K2HPO4 + H2O số mol KOH và H3PO4 đều đủ cho 2 phản ứng
  vậy muối tạo ra là K2HPO4 0.5 mol vậy nồng độ muối là 0,5/0,15 = 1/3M===> chọn A
  Câu 2: HCl, NaOH, NaCl, CuSO4, HgCl2 là các chất điện ly mạnh chọn B
  Câu 3:Chọn D: nhiệt độ
  Câu 4: chon C do phản ứng từ từ (HSO4)- + (CO3)2- ---> (HCO3)- + (SO4)2-
  (HCO3)- + (HSO4)- ---> (SO4)2- + H2O + CO2
  Câu 5:Chọn B do thêm H+ làm cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch
  Câu 6:Chọn C. tạo ra kết tủa Zn(OH)2 màu trắng sau đó tan trong HCl tạo thành ZnCl2
  Câu 7:Chọn C, do K2CO3 có tính kiềm
  Câu 8: Khí bay ra là NH3 0,2 mol ==> NH4+ 0,2 mol
  11,65 kết tủa là BaSO4 0,05 mol ==> SO42- là 0,05 mol
  trong dung dịch trung hòa điện tích nên NO3- là 0,1
  Vậy muối là 0,1 mol NH4NO3, 0,05 mol (NH4)2SO4 chọn A
  Câu 9:H+, H2PO4-, HPO42-, PO43- 4 loại chọn B
  Câu 10: chọn B Na2CO3 tính kiềm
  Câu 11: tạo thành muối NaHCO3 trong đó HCO3 lưỡng tính chọn D
  Câu 12: chọn B do khi đun nóng tạo thành Na2CO3, CO2 và H2O
  Câu 13: CH3COO-, CO32-, S2-, SO32-, C6H5O-
  Câu 14: chọn C: sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.

    bởi Nguyễn Nhung 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1