YOMEDIA
ZUNIA12

Cho 200 ml dung dịch CH3COOH 0,1M tác dụng hết với 300 ml dung dịch NaOH 0,1M, thu được dung dịch X. Biết ở 250C, Ka của CH3COOH là , bỏ qua sự phân li của H2O. Giá trị pH của dung dịch X ở 250C là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • - Dung dịch X có CH3COONa (0,02M), NaOH (0,01M)

  - Ta có NaOH → Na+ + OH- (1)

           0,02 →            0,02

      CH3COO- + H2O →  CH3COOH   +  OH- (2)

        0,04 – x                              x               x + 0,02

  \(K = \frac{{(x + 0,02).x}}{{(0,04 - x)}} = {\rm{1}}{0^{ - 9,25}} \Rightarrow x = {\rm{1}},{\rm{12468}}.{\rm{1}}{0^{ - {\rm{9}}}}\)

  - pOH = -log[OH-] = -log[0,02 + 1,12468.10-9] = 0,7 =>  pH =12,3

    bởi Hong Van 13/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON