ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 25 Flo - Brom - Iot

Bài tập trắc nghiệm Flo - Brom - Iot về Flo - Brom - Iot - Hóa học 10 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (16 câu):

  • A. Mạnh hơn
  • B. Yếu hơn
  • C. Bằng nhau
  • D. Cả A và C
  • A. Mạnh hơn
  • B. Yếu hơn
  • C. Bằng nhau
  • D. Cả B và C
   
   
  • A. Tác dụng với Hidro
  • B. Tác dụng với kim loại
  • C. Tác dụng với hồ tinh bột
  • D. Tác dụng với nước
  • A. KI
  • B. I2
  • C. KIO3
  • D. A hoặc C
  • A. lỏng
  • B. Lỏng sau đó thành hơi
  • C. Rắn
  • D. Thành hơi mà không thông qua trạng thái lỏng
 • Câu 6:

  Chất nào sau đây oxi hóa được H2O?

  • A. F2    
  • B. Cl2    
  • C. Br2    
  • D. I2
 • Câu 7:

  Trộn dung dịch chứa a gam HBr với dung dịch chứa a gam NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được, màu của quỳ tím sẽ là

  • A.

   chuyển sang màu đỏ.

  • B.

   chuyển sang màu xanh.

  • C.

   không đổi màu.

  • D. mất màu.
 • Câu 8:

  Dãy các đơn chất halogen nào sau đây được xếp theo thứ tự tính oxi hóa tăng dần?

  • A.

   F2, Cl2, Br2, I2

  • B.

   Cl2, Br2, I2, F2

  • C.

   Cl2, F2, Br2, I2

  • D. I2, Br2, Cl2, F2
 • Câu 9:

  Dung dịch muối nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 tạo kết tủa màu trắng?

  • A. NaF    
  • B. NaCl  
  • C. NaBr   
  • D. NaI
 • Câu 10:

  Cho các phản ứng:

  (1) SiO2 + dung dịch HF →

  (2) F2 + H2to

  (3) AgBr ánh sáng

  (4) Br2 + NaI (dư) →

  Trong các phản ứng trên, những phản ứng có tạo ra đơn chất là

  • A.

   (1), (2), (3)

  • B.

   (1), (3), (4)

  • C.

   (2), (3), (4)

  • D. (1), (2), (4)
 • Câu 11:

  Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A.

   Dung dịch NaF phản ứng với dung dịch AgNO3 sinh ra AgF kết tủa.

  • B.

   Iot có bán kính nguyên tử lớn hơn brom.

  • C.

   Axit HBr có tính axit yếu hơn axit HCl.

  • D. Flo có tính oxi hóa yếu hơn clo.
 • Câu 12:

  Cho lương dư dung dịch AgNO3 tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp NaF 0,05M và NaCl 0,1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

  • A.

   1,435    

  • B.

   0,635    

  • C.

   2,070   

  • D.

   1,275

 • Câu 13:

  Cho 1,03 gam muối natri halogenua (X) tác dụng với dung dịch AgNO3dư thì thu được một kết tủa, kết tủa nà sau khi phân hủy hoàn toàn cho 1,08 gam bạc. Công thức của muối X là

  • A.

   NaF   

  • B.

   NaBr   

  • C.

   NaI    

  • D.

   NaCl

 • Câu 14:

  Khối lượng CaF2 cần dung để điều chế 200 gam dung dịch axit flohidric nồng độ 40% (hiệu suất phản ứng bằng 80%) là

  • A.

   312 gam.   

  • B.

   156 gam.   

  • C.

   195 gam.   

  • D.

   390 gam.

 • Câu 15:

  Phân biệt hai lọ mất nhãn đựng dung dịch NaF và dung dịch NaI chỉ cần dung dung dịch

  • A. AgNO3    
  • B. HCl    
  • C. NaOH   
  • D. KNO3
 • Câu 16:

  Dãy các axit nào sau đây được xếp theo thứ tự tính axit giảm dần?

  • A.

   HCl, HBr, HI, HF

  • B.

   HI, HBr, HCl, HF

  • C.

   HBr, HI, HF, HCl

  • D. HF, HCl, HBr, HI
 

 

 

YOMEDIA
1=>1