ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 118 SGK GDCD 11

Giải bài 3 tr 118 sách GK GDCD LỚP 11

Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta:

  • Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên lĩnh vực khác. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực
  • Củng cố và tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới, mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền.
  • Phát triển công tác đối ngoại nhân dân. Tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.
  • Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người. Sẵn sàng đối thoại với các nước, cá tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan về vấn đề nhân quyền. Kiên quyết làm thất bại các âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và ổn định chính trị của Việt Nam.
  • Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại. Đây là một đòi hỏi khách quan của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước nhằm phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

-- Mod GDCD 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 118 SGK GDCD 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1