Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 25 Thực hành Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Dòng biển nóng Gơn-xrim chảy từ

  • A. chí tuyến Bắc xuống chí tuyến Nam
  • B. Chí tuyến Bắc lên Bắc Âu, Mỹ.
  • C. Chảy từ Bắc xích đạo đến Bắc Âu, Mỹ
  • D. Chảy từ vùng cực Bắc xuống chí tuyến.
 • Câu 2:

  Dòng biển lạnh Grơn-len, chảy từ 

  • A. Vùng cực Bắc xuống chí tuyến.
  • B. Vùng cực Bắc xuống cực Nam
  • C. Chảy từ Bắc xích đạo lên 30oB.
  • D. Chảy từ xích đạo lên Đông Bắc.
 • Câu 3:

  Dòng biển nóng Đông Úc, chảy từ xích đạo chảy về

  • A. Đông Nam.
  • B. Đông Bắc.
  • C. Tây Bắc.
  • D. Tây Nam
 • Câu 4:

  Dòng biển lạnh Ben-ghê-la, chảy từ phía Nam lên

  • A. Tây Bắc.
  • B. 30oB.
  • C. Xích đạo.
  • D. Đông Bắc.
 • Câu 5:

  Hầu hết các dòng biển Nóng ở hai bán cầu đều xuất phát từ

  • A. xích đạo lên Tây Bắc.
  • B. cực Bắc xuống chí tuyến.
  • C. Vĩ độ Thấp chảy lên vùng vĩ độ Cao.
  • D. chảy từ phía Nam lên xích đạo.

Được đề xuất cho bạn