ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 25 Thực hành Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. chí tuyến Bắc xuống chí tuyến Nam
  • B. Chí tuyến Bắc lên Bắc Âu, Mỹ.
  • C. Chảy từ Bắc xích đạo đến Bắc Âu, Mỹ
  • D. Chảy từ vùng cực Bắc xuống chí tuyến.
  • A. Vùng cực Bắc xuống chí tuyến.
  • B. Vùng cực Bắc xuống cực Nam
  • C. Chảy từ Bắc xích đạo lên 30oB.
  • D. Chảy từ xích đạo lên Đông Bắc.
   
   
  • A. Đông Nam.
  • B. Đông Bắc.
  • C. Tây Bắc.
  • D. Tây Nam
  • A. Tây Bắc.
  • B. 30oB.
  • C. Xích đạo.
  • D. Đông Bắc.
  • A. xích đạo lên Tây Bắc.
  • B. cực Bắc xuống chí tuyến.
  • C. Vĩ độ Thấp chảy lên vùng vĩ độ Cao.
  • D. chảy từ phía Nam lên xích đạo.
 

 

YOMEDIA
1=>1