YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 26 Cơ cấu nền kinh tế

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 26 về Cơ cấu nền kinh tế online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
  • B. Điều kiện tự nhiên, dân cư và kinh tế.
  • C. Vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế - xã hội.
  • D. Điều kiện tự nhiên, nhân văn, hỗn hợp.
  • A. Cần thiết cho quá trình sản xuất.
  • B. Quyết định tới việc sử dụng các nguồn lực khác.  
  • C. Tạo khả năng ban đầu cho các hoạt động sản xuất.
  • D. Ít ảnh hưởng tới quá trình sản xuất.
  • A. Là cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất.
  • B. Vừa phục vụ trực tiếp cho cuộc sống, vừa phục vụ phát triển kinh tế.
  • C. Quyết định sự phát triển của nền kinh tế và xã hội loài người.
  • D. Sự giâu có và đa dạng về tài nguyên thiên nhiên tạo lợi thế quan trọng cho sự phát triển.
  • A. Nông – lâm - ngư nghiệp, công nghiệp – xây dựng dịch vụ.  
  • B. Cơ cấu nghành kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu vốn đầu tư.
  • C. Cơ cấu nghành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu lãnh thổ.
  • D. Cơ cấu nghành kinh tế, cơ cấu vùng kinh tế, cơ cấu lãnh thổ.
  • A. Tỉ trọng nghành nông - lâm – ngư nghiệp rất nhỏ, tỉ trọng nghành dịch vụ rất cao.
  • B. Tỉ trọng nghành nông - lâm – ngư nghiệp còn tương đối nhỏ.
  • C. Tỉ trọng các nghành tương đương nhau.
  • D. Tỉ trọng nghành công nghiệp – xây dựng cao nhất.
  • A. Tỉ trọng nghành nông – lâm – ngư nghiệp rất cao.
  • B. Tỉ trọng nghành nông – lâm – ngư nghiệp có xu hướng giảm nhanh.
  • C. Tỉ trọng các nghành tương đương nhau.
  • D. A, B, C
  • A. Giảm tỉ trọng nghành nông – lâm – ngư nghiệp, tăng tỉ trọng nghành công nghiệp – xây dựng.
  • B. Tăng tỉ trọng nhanh nông – lâm – ngư nghiệp, giảm tỉ trọng nhanh dịch vụ.
  • C. Giữ nguyên tỉ trọng nhanh nông – lâm – ngư nghiệp, thay đổi tỉ trọng nhanh công nghiệp – xây dựng và dịch vụ.
  • D. Giảm tỉ trọng nhanh nông – lâm – ngư nghiệp, tăng tỉ trọng nghành dịch vụ.
  • A. Cơ cấu lãnh thổ.
  • B. Cơ cấu nhanh và thành phần kinh tế.  
  • C. Cơ cấu thành phần kinh tế.
  • D. Cơ cấu nhanh kinh tế.
  • A. Tăng cường vai trò kinh tế Nhà uwossc, hạn chế sự phát triển kinh tế ngoài Nhà nước.  
  • B. Phát huy nhiều hình thức sở hữu, nhiều hình thức kinh doanh.
  • C. Hạn chế sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.
  • D. Tập trung cho khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, coi nhẹ khu vực kinh tế trong nước.
  • A. Quá trình phân công lao động theo lãnh thổ.  
  • B. Khả năng thu hút vốn đầu tư theo lãnh thổ.
  • C. Sự phân bố dân cư theo lãnh thổ.  
  • D. Sự phân hóa về điều kiện tự nhiên theo lãnh thổ.  

 

YOMEDIA