YOMEDIA

Đề thi thử THPT QG 2018 môn Hóa học Chuyên Đại học Vinh lần 2

50 phút 40 câu 98 lượt thi
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (40 câu):

 

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
 • Câu 18: Mã câu hỏi: 55250

  Thực hiện các thí nghiệm sau

  1) Cho Mg vào dung dịch H2SO4 loãng

  2) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng

  3) Cho FeSO4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng

  4) Cho Al(OH)3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng

  5) Cho BaCl2 vào dung dịch H2SO4 đặc , nóng

  6) Cho Al(OH)3 vào dung dịch H2SO

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
 • Câu 19: Mã câu hỏi: 55251

  Ở nhiệt độ thường, CaCO3 tan dần trong nước có hòa tan 

  • A.

   Khí CO2 tạo ra Ca(HCO3)2  

  • B. Khí CO tạo ra Ca(HCO3)2
  • C.

   Khí NH3 tạo ra Ca(NO3)2  

  • D. N2 tạo Ca(NO3)2
 • Câu 20: Mã câu hỏi: 55252

  Ở nhiệt độ thường, CaCO3 tan dần trong nước có hòa tan 

  • A.

   Khí CO2 tạo ra Ca(HCO3)2  

  • B. Khí CO tạo ra Ca(HCO3)2
  • C.

   Khí NH3 tạo ra Ca(NO3)2  

  • D. N2 tạo Ca(NO3)2
 • Câu 21: Mã câu hỏi: 55253

  Phương trình hóa học nào sai  

  • A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2  
  • B. Cr(OH)3 + 3 HCl → CrCl3 + 3H2O
  • C.

   Fe(OH)3 + 3HNO3 → Fe(NO3)3 + 3H2

  • D. 2Cr + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2
 • Câu 22: Mã câu hỏi: 55254

  Phương trình hóa học nào sai  

  • A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2  
  • B. Cr(OH)3 + 3 HCl → CrCl3 + 3H2O
  • C.

   Fe(OH)3 + 3HNO3 → Fe(NO3)3 + 3H2

  • D. 2Cr + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2
 • Câu 23: Mã câu hỏi: 55255

  Este có mùi chuối chín là 

  • A. Isoamyl axetat 
  • B. Isopropyl axetat
  • C. Phenyl axetat 
  • D. Vinyl fomat
 • Câu 24: Mã câu hỏi: 55256

  Este có mùi chuối chín là 

  • A. Isoamyl axetat 
  • B. Isopropyl axetat
  • C. Phenyl axetat 
  • D. Vinyl fomat
 • Câu 25: Mã câu hỏi: 55258

  Cho 36g glucozơ lên men với hiệu suất 80% toàn bộ lượng CO2 thu được sục vào dung dịch Cu(OH)2 dư thu được kết quả có khối lượng là 

  • A. 48g      
  • B. 36g 
  • C. 32g   
  • D. 40g
 • Câu 26: Mã câu hỏi: 55259

  Tiến hành đồng trừng ngưng axit 6-aminohexanoic và axit 7-aminoheptanoic được tơ poliamit X. Đốt cháy hoàn toàn 48,7g X với O2 vừa đủ, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch NaOH dư, còn lại 4,48l khí. Tỉ lệ số mắt xích của mỗi loại trong X là 

  • A. 4 :5     
  • B. 2:1
  • C. 4:3   
  • D. 3:5
 • Câu 27: Mã câu hỏi: 55260

  Tiến hành đồng trừng ngưng axit 6-aminohexanoic và axit 7-aminoheptanoic được tơ poliamit X. Đốt cháy hoàn toàn 48,7g X với O2 vừa đủ, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch NaOH dư, còn lại 4,48l khí. Tỉ lệ số mắt xích của mỗi loại trong X là 

  • A. 4 :5     
  • B. 2:1
  • C. 4:3   
  • D. 3:5
 • Câu 28: Mã câu hỏi: 55261

  Thí nghiệm nào không xảy ra phản ứng hóa học 

  • A. Cho BaSO4 vào dung dịch HCl loãng 
  • B. Cho Fe vào dung dịch FeCl3
  • C.

   Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH 

  • D. Cho CaO vào dung dịch HCl
 • Câu 29: Mã câu hỏi: 55262

  Thí nghiệm nào không xảy ra phản ứng hóa học 

  • A. Cho BaSO4 vào dung dịch HCl loãng 
  • B. Cho Fe vào dung dịch FeCl3
  • C.

   Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH 

  • D. Cho CaO vào dung dịch HCl
 • Câu 30: Mã câu hỏi: 55263

  Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân 

  • A. Etyl axetat 
  • B. Metylamoni clorua
  • C. Saccarozơ 
  • D. Glucozơ
 • Câu 31: Mã câu hỏi: 55264

  Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân 

  • A. Etyl axetat 
  • B. Metylamoni clorua
  • C. Saccarozơ 
  • D. Glucozơ
 • Câu 32: Mã câu hỏi: 55265

  Cho 0,1 mol chất X (công thức C2H9O6N3) tác dụng với dung dịch chứa 0,4 mol NaOH đun nóng thu được hợp chất làm xanh quỳ ẩm và dung dịch Y . Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị m là  

  • A. 14,6   
  • B. 17,8
  • C. 23,1  
  • D. 12,5
 • Câu 33: Mã câu hỏi: 55266

  Cho 0,1 mol chất X (công thức C2H9O6N3) tác dụng với dung dịch chứa 0,4 mol NaOH đun nóng thu được hợp chất làm xanh quỳ ẩm và dung dịch Y . Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị m là  

  • A. 14,6   
  • B. 17,8
  • C. 23,1  
  • D. 12,5
 • Câu 34: Mã câu hỏi: 55267

  Điện phân dung dịch chứa 7,45g KCl và 28,2 g Cu(NO3)2 với điện cực trơ đến khi khối lượng dung dịch giảm 10,75g thì dừng lại. Dung dịch sau điện phân chứa các ion 

  • A.

   K+, Cl-, NO3

  • B. K+,Cu2+, NO3-
  • C.

   K+,H+, Cu2+ NO3

  • D. K+, OH-, NO3-
 • Câu 35: Mã câu hỏi: 55268

  Điện phân dung dịch chứa 7,45g KCl và 28,2 g Cu(NO3)2 với điện cực trơ đến khi khối lượng dung dịch giảm 10,75g thì dừng lại. Dung dịch sau điện phân chứa các ion 

  • A.

   K+, Cl-, NO3

  • B. K+,Cu2+, NO3-
  • C.

   K+,H+, Cu2+ NO3

  • D. K+, OH-, NO3-
 • Câu 36: Mã câu hỏi: 55269

  Cho 100ml dung dịch HCl 0,9M vào 4g hỗn hợp gồm CaCO3 và KHCO3. Sau khi phản ứng kết thúc cho toàn bộ khí thu được lội vào 50ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị m là 

  • A. 4,24     
  • B. 5,04 
  • C. 5,3    
  • D. 4,05
 • Câu 37: Mã câu hỏi: 55270

  Cho 100ml dung dịch HCl 0,9M vào 4g hỗn hợp gồm CaCO3 và KHCO3. Sau khi phản ứng kết thúc cho toàn bộ khí thu được lội vào 50ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị m là 

  • A. 4,24     
  • B. 5,04 
  • C. 5,3    
  • D. 4,05
 • Câu 38: Mã câu hỏi: 55271

  Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp m gam Al và 4,56g Cr2O3 thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vào dung dịch HCl loãng, nóng, dư th được 2,016l H2. Nếu toàn bộ X phản ứng với dung dịch NaOH đặc, nóng, dư thì số mol NaOH phản ứng là 

  • A. 0,14 mol    
  • B. 0,08 mol  
  • C. 0,16 mol     
  • D. 0,06 mol
 • Câu 39: Mã câu hỏi: 55272

  Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp m gam Al và 4,56g Cr2O3 thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vào dung dịch HCl loãng, nóng, dư th được 2,016l H2. Nếu toàn bộ X phản ứng với dung dịch NaOH đặc, nóng, dư thì số mol NaOH phản ứng là 

  • A. 0,14 mol    
  • B. 0,08 mol  
  • C. 0,16 mol     
  • D. 0,06 mol
 • Câu 40: Mã câu hỏi: 55273

  Cho dãy các chất: Al, Cl2, NaOH, Na2S, Cu, HCl, NH3, NaHSO4, Na2CO3 và AgNO3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 là 

  • A. 6
  • B. 9
  • C. 8
  • D. 7