YOMEDIA
ZUNIA12
 • Choose the answer (a, b, c or d) that is nearest in meaning to the printed before it.

  Câu hỏi:

  'Why not participate in the English Speaking Contest?'

   

  • A. He asked me to take part in the English Speaking Contest.
  • B. He suggested taking part in the English Speaking Contest.
  • C. He offered us to take part in the English Speaking Contest.
  • D. He told me not to participate in the English Speaking Contest.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6023

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON