YOMEDIA
NONE
 • Choose the answer (a, b, c or d) that is nearest in meaning to the printed before it.

  Câu hỏi:

  'Why not participate in the English Speaking Contest?'

   

  • A. He asked me to take part in the English Speaking Contest.
  • B. He suggested taking part in the English Speaking Contest.
  • C. He offered us to take part in the English Speaking Contest.
  • D. He told me not to participate in the English Speaking Contest.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6023

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON