• Câu hỏi:

  Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng với cấu trúc lặp For có nhiều lệnh con?

  • A. For i := 1 to 100 do  a := a – 1 ; b := a – c ;   EndFor ;
  • B. For i := 1 to 100 do 

   Begin

   a := a – 1 ;

   b := a – c ;

   End;

  • C. For i := 1 to 100 do  Begin a := a – 1 ; b := a – c End;
  • D. For i := 1 to 100 do  a := a – 1 ; b := a – c ;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC