AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hai dạng lặp FOR – DO trong PASCAL như sau:

  Dạng lặp tiến:

              FOR < biến đếm > := < giá trị đầu > TO < giá trị cuối > DO < câu lệnh >;

  Dạng lặp lùi:

              FOR < biến đếm > := < giá trị cuối > DOWNTO < giá trị đầu > DO < câu lệnh >;

  Chọn phát biểu sai trong các phát biểu đưới dây:

  • A. Biến đếm là biến đơn, thường có kiểu nguyên
  • B. Với mỗi giá trị của biến đếm trong khoảng từ giá trị đầu đến giá trị cuối, câu lệnh sau DO được thực hiện một lần
  • C. Phải có lệnh thay đổi biến đếm trong mỗi < câu lệnh > sau DO trong cấu trúc lặp này, vì giá trị của biến đếm không được tự động điều chỉnh sau mỗi lần thực hiện câu lệnh lặp
  • D. Ở dạng lặp tiến câu lệnh sau DO được thực hiện tuần tự, với biến đếm lần lượt nhận giá trị từ giá trị đầu đến giá trị cuối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>