AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặc cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng với cấu trúc lặp For có một lệnh con?

  • A. For i := 1 to 100 do a := a – 1;
  • B. For i := 1 to 100 do; a := a – 1;
  • C. For i := 1 to 100 do a := a – 1
  • D. For i := 1 ; to 100 do a := a – 1 ;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>