YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trình bày nội dung bản chất của nền dân chủ XHCN, so sánh bản chất của nền dân chủ tư sản và nền dân chủ XHCN? 

  Lời giải tham khảo:

  Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa:

  * Thực chất của vấn đề dân chủ

  - Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân

  - Dân chủ là sản phẩm của cuộc đấu tranh giữa nhân dân lao động bị áp bức với bóc lột.

  - Trong xã hội loài người đã và đang có 3 nền dân chủ: DC chủ nô, DC tư sản và DC XHCN.

  * Bản chất của nền dân chủ XHCN

  - Mang bản chất của giai cấp công nhân

  - Lấy hệ tư tưởng Mác-Lênin làm nền tảng tư

  tưởng, do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo

  - Có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về TLSX

  - Là nền dân chủ của nhân dân lao động

  - Gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cưởng.

  * So sánh DCTS với DC XHCN    

  Dân chủ tư sản

  Dân chủ XHCN

   Phục vụ lợi của thiểu số (giai cấp tư sản)

   Phục vụ lợi ích của đa số (nhân dân lao động)

   Mang bản chất của giai cấp tư sản

  Mang bản chất của giai cấp công nhân

   Tư hữu về TLSX

  Công hữu về TLSX

    Do các Đảng của GCTS lãnh đạo, thực hiện đa nguyên chính trị

   Do Đảng cộng sản lãnh đạo, thực hiện nhất nguyên chính trị

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99631

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON