YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Treo một vật ở ngoài không khí vào lực kế, lực kế chỉ 2,1N. Nhúng chìm vật đó vào nước thì số chỉ của lực kế giảm 0,2N. Hỏi chất làm vật đó có trọng lượng riêng lớn gấp bao nhiêu lần trọng lượng riêng của nước? Biết trọng lượng riêng của nước là 10 000N/m3

  • A. 6 lần
  • B. 10  lần
  • C. 10,5 lần
  • D. 8 lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi nhúng chìm vật vào nước, vật chịu tác dụng của lực đẩy Ac-si-mét nên số chỉ của lực kế giảm 0,2N, tức là FA = 0,2N.

  Ta có FA = Vdn, trong đó dn là trọng lượng riêng của nước, V là thể tích phần nước bị vật chiếm chỗ.

  Thể tích của vật là:

  \(\begin{array}{*{20}{c}}
  {}&{V = \frac{{{F_A}}}{{{d_n}}} = \frac{{0,2}}{{10000}} = 0,00002{m^3}}\\
  {}&{ \Rightarrow d = \frac{P}{V} = \frac{{2,1}}{{0,00002}} = 105000N/{m^3}}
  \end{array}\)

  Tỉ số: \(\frac{d}{{{d_n}}} = 10,5\) lần. Chất làm vật là bạc.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41734

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON